Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, 11 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak11 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 353982 \ CV EXPL 12-4550

vonnis van de kantonrechter van 11 december 2012

in de zaak van

De vennootschap onder firma See & Watch en haar vennoten,

die gevestigd is Assen,

eiseres,

en die wordt vertegenwoordigd door haar vennoten:

[X] en [Y],

tegen

[gedaagde],

die woont in [woonplaats]

gedaagde,

en die zelf procedeert.

Partijen worden hierna See & Watch en [gedaagde] genoemd.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de beschikking van de kantonrechter van 15 augustus 2012;

  - de dagvaarding van 27 augustus 2012;

  - de conclusie van antwoord van 4 september 2012;

  - de conclusie van repliek van 2 oktober 2012;

  - de conclusie van dupliek van 30 oktober 2012;

  - de akte uitlating producties van 13 november 2012.

  1.2. Ten slotte heeft de kantonrechter bepaald dat vandaag het vonnis wordt uitgesproken.

 2. De vaststaande feiten

  2.1. De kantonrechter gaat bij de beoordeling van het geschil uit van de volgende feiten die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist en/of omdat die feiten blijken uit de in zoverre onweersproken gelaten inhoud van de overgelegde producties.

  2.2. [gedaagde] betreft een consument die bij See & Watch, een opticien, een multifocale bril heeft gekocht. Zij heeft bij See & Watch geklaagd over de haar aangemeten bril en partijen hebben uiteindelijk een bindend-advies gevraagd aan de Geschillencommissie Optiek.

  2.3. In haar op 16 december 2011 aan partijen verzonden beslissing heeft de Geschillencommissie Optiek beslist op een door See &Watch gevoerd ontvankelijkheidsverweer en geoordeeld dat [gedaagde] in haar klacht kan worden ontvangen. De Geschillencommissie Optiek heeft een datum en tijd bepaald waarop de zaak mondeling zal worden behandeld. Op een verzoek van See & Watch om een andere datum en tijd te bepalen, heeft zij gemotiveerd maar afwijzend beslist. De zaak is vervolgens op 12 april 2012 ter zitting behandeld. See & Watch is ter zitting niet verschenen.

  2.4. In haar op 23 mei 2012 aan partijen verzonden beslissing heeft de Geschillencommissie Optiek de klacht van [gedaagde] gegrond geoordeeld en de koopovereenkomst tussen partijen ontbonden en See & Watch veroordeeld de koopprijs van de bril aan [gedaagde] terug te betalen, onder vergoeding aan [gedaagde] van het klachtgeld dat zij in verband met de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Optiek heeft betaald.

  2.5. Op 18 juli 2012 heeft See & Watch de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT