Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 12 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Zutphen

vonnis

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 131673 / HA ZA 12-287

Vonnis van 12 december 2012

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [plaats],

eiseres,

advocaat mr. T.J. van Vugt te Amsterdam,

tegen

 1. [gedaagde sub 1],

  wonende te [plaats],

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [gedaagde BV sub 2],

  gevestigd te [plaats],

  gedaagden,

  advocaat mr. A.L. Mijnssen te Amersfoort.

  Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde sub 1] en [gedaagde BV sub 2] genoemd worden.

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 26 september 2012

  - het proces-verbaal van comparitie van 12 november 2012.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 4. De feiten

  2.1. [gedaagde sub 1] is enig bestuurder en enig aandeelhouder van [naam Holding BV]

  Laatstgenoemde rechtspersoon is enig bestuurder en enig aandeelhouder van [gedaagde BV sub 2]. [gedaagde BV sub 2] handelt tevens onder de naam [naam bedrijf]

  2.2. [eiseres] is gehuwd geweest met de heer [ex-partner eiseres] (hierna: [ex-partner eiseres]).

  [ex-partner eiseres] is alimentatieplichtig jegens [eiseres] en hun zoon, die thans 14 jaar oud is.

  2.3. [eiseres] heeft een vriend, die een eigen appartement heeft in het appartementencomplex waarin ook [eiseres] met haar zoon een appartement bewoont.

  2.4. [ex-partner eiseres] heeft aan [gedaagde BV sub 2] opdracht gegeven om te onderzoeken of [eiseres] met haar vriend samenleeft als waren zij gehuwd.

  2.5. Het onderzoek is uitgevoerd door [gedaagde sub 1]. [gedaagde sub 1] heeft in de periode van 10 oktober 2011 tot en met 15 januari 2012 [eiseres] langdurig en systematisch geobserveerd. [gedaagde sub 1] heeft in dit verband gebruik gemaakt van door hem en/of [gedaagde BV sub 2] geplaatste verborgen camera’s bij de ingang van de parkeergarage en in de gemeenschappelijke hal. [gedaagde sub 1] heeft op een gegeven moment een appartement gehuurd in hetzelfde appartementencomplex en heeft [eiseres] van daaruit eveneens geobserveerd.

  2.6. Op 16 januari 2012 heeft [eiseres] haar auto voor onderhoud naar de garage gebracht. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden werd een elektronisch kastje ontdekt dat met tape zat bevestigd op de draagarm aan de linkerachterkant van het voertuig. Na onderzoek bleek dit een GPS-systeem te zijn, dat door [gedaagde sub 1] was aangebracht.

  2.7. Op 11 april 2012 heeft [eiseres] kennis gekregen van de inhoud van het door [gedaagde sub 1] opgestelde onderzoeksrapport (productie 6 van [eiseres]) dat door de advocaat van [ex-partner eiseres] naar haar was verzonden. In dat rapport zijn verslagen opgenomen van observaties van [eiseres] en haar vriend op diverse plaatsen buiten de woning van [eiseres] en het appartementencomplex en zijn beelden afgedrukt die afkomstig zijn van de door [gedaagde sub 1] geplaatste camera’s. Tevens zijn foto’s weergegeven die door [gedaagde sub 1] zijn genomen met een fototoestel. Op bedoelde beelden en foto’s zijn [eiseres], haar vriend en haar zoon te zien.

 5. De vordering

  3.1. [eiseres] vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

  1. voor recht zal verklaren dat [gedaagde sub 1] en [gedaagde BV sub 2] onrechtmatig jegens [eiseres] hebben gehandeld, althans dat [gedaagde sub 1] althans dat [gedaagde BV sub 2] onrechtmatig jegens [eiseres] heeft gehandeld, en wel door:

   • een GPS Tracking systeem onder haar auto te plaatsen en/of

   • verborgen camera’s aan te brengen in het appartementencomplex en/of

   • heimelijk langdurig en systematisch te observeren en/of

   • [eiseres] langdurig en systematisch te volgen bij het verrichten van (privé)activiteiten buiten haar woning en het appartementencomplex,

   althans een zodanige verklaring voor recht als de rechtbank in goede justitie meent te behoren;

  2. [gedaagde sub 1] en/of [gedaagde BV sub 2] zal veroordelen tot vergoeding van de schade, welke [eiseres] lijdt of nog zal lijden wegens het onrechtmatig handelen van [gedaagde sub 1] jegens [eiseres], op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 juli 2012 tot aan de dag van algehele voldoening;

  3. [gedaagde sub 1] en/of [gedaagde BV sub 2] zal veroordelen in de kosten van het geding, alsmede de nakosten indien deze gemaakt moeten worden, onder de bepaling dat indien de gedingkosten niet binnen veertien dagen na betekening van het vonnis zijn voldaan, daarover vanaf de vijftiende dag wettelijke rente is verschuldigd.

   3.2. [eiseres] legt aan haar vorderingen, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, de navolgende stellingen ten grondslag.

   [gedaagde sub 1] heeft gezien de duur, de frequentie en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT