Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, 4 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 4 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Leeuwarden

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht, belastingkamer

procedurenummer: AWB 10/2119

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 4 december 2012 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

in het geding tussen

[eiseres].,

gevestigd te [vestigingsplaats],

eiseres,

gemachtigde [gemachtigde],

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Assen,

verweerder,

gemachtigde [gemachtigde].

Procesverloop

Verweerder heeft aan eiseres voor het jaar 2003 een navorderingsaanslag (aanslagnummer [nummer]) vennootschapsbelasting opgelegd.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 4 augustus 2010 de navorderingsaanslag verminderd, waarbij geen beslissing is genomen op het verzoek om toekenning van een kostenvergoeding.

Eiseres heeft daartegen bij brief van 1 oktober 2010, ontvangen bij de rechtbank op 5 oktober 2010, beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Partijen hebben vóór de zitting nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn telkens in afschrift verstrekt aan de wederpartij.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden 15 juni 2011 te Leeuwarden.

Partijen zijn daar bij hun respectievelijke gemachtigden verschenen.

Na schorsing van het onderzoek ter zitting, hebben partijen, door tussenkomst van de rechtbank stukken gewisseld.

Het nadere onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 6 december 2011 te Leeuwarden.

Partijen zijn daar bij hun respectievelijke gemachtigden verschenen.

Eiseres heeft bij brief van 20 februari 2012, ontvangen door de rechtbank op 21 februari 2012, kenbaar gemaakt haar beroep niet in te trekken en verzocht schriftelijk uitspraak te doen.

Vervolgens heeft de rechtbank het onderzoek gesloten.

Motivering

Feiten

Op grond van de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting staat het volgende vast:

1.1 Eiseres geeft sinds 1989 geen administratie gevoerd. Over de jaren tot en met 2007 heeft zij, ondanks daartoe bij herhaling te zijn uitgenodigd, (steeds) geen aangifte vennootschapsbelasting ingediend.

1.2 Ook over het jaar 2003 heeft eiseres niet gereageerd op de uitnodiging tot het doen van de aangifte vennootschapsbelasting. Verweerder heeft daarop over dit jaar ambtshalve een aanslag vennootschapsbelasting opgelegd naar een belastbaar bedrag van € 100.000.

1.3 Verweerder heeft op 30 oktober 2008 door de heer [A] een boekenonderzoek laten instellen betreffende onder meer de vennootschapsbelasting over het jaar 2003. Naar aanleiding van dit onderzoek is tussen partijen een discussie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT