Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, 12 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

RECHTBANK ALMELO

Sector bestuursrecht

Registratienummer: 12/ 437 GEMWT

uitspraak van de enkelvoudige kamer

in het geschil tussen:

I JTI Autobedrijf VOF, gevestigd te Vriezenveen

II [naam], te [woonplaats]

eisers,

gemachtigde: M.H. Middelkamp, milieu-adviesbureau te Almelo,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand,

verweerder.

 1. Bestreden besluit

  Besluit van verweerder van 13 maart 2012.

 2. Procesverloop

  Bij besluit van 25 oktober 2011 heeft verweerder aan JTI Autobedrijf VOF een last onder dwangsom opgelegd van € 200.000 ineens teneinde de illegale situatie op de percelen Hammerweg 77 en 79 te Vriezenveen op te heffen en opgeheven te houden. De begunstigingstermijn is gesteld op vier maanden na de bekendmaking van het dwangsombesluit.

  Bij het thans bestreden besluit heeft verweerder het hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

  Eisers hebben tegen dit besluit beroep ingesteld bij de rechtbank.

  Verweerder heeft de rechtbank bij brief van 7 augustus 2012 een verweerschrift doen toekomen.

  Het beroep is behandeld ter openbare zitting van de rechtbank van 7 december 2012, waar

  namens eisers is verschenen M.H. Middelkamp, voornoemd. Verweerder zich heeft doen vertegenwoordigen door drs. E. Nijhuis.

 3. Overwegingen

  De rechtbank stelt voorop dat het belang van [naam] als vennoot van de vennootschap onder firma JTI Autobedrijf (hierna: JTI) zodanig is verweven met het belang van de vennootschap zelf, dat hij als belanghebbende kan worden aangemerkt bij de aan de vennootschap gerichte last onder dwangsom. Geen reden bestaat om het beroep in zoverre niet-ontvankelijk te verklaren.

  Ingevolge artikel 125, eerste lid, van de Gemeentewet is het gemeentebestuur bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang.

  Ingevolge artikel 5:32, eerste lid, van de Awb kan een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.

  In artikel 5:32b, van de Awb is onder meer bepaald dat het bestuursorgaan de dwangsom vaststelt hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, dan wel per overtreding van de last. Het bestuursorgaan stelt tevens een bedrag vast waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.

  Tussen partijen is niet in geschil dat het gebruik van de percelen Hammerweg 77 en 79 te Vriezenveen voor de handel en verkoop van motorvoertuigen, voor zover deze plaatsvindt binnen de bestemming “Agrarisch gebied” en de bestemming “Woningbouw EO” zonder de gebiedsaanduiding “Gebiedsaanduiding als bedoeld in artikel 5, lid 11, sub b”, alsmede de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT