Kort geding van Rechtbank Almelo, 12 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 133268 / KG ZA 12-239

datum vonnis: 12 december 2012

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

[Eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser in conventie,

verweerder om reconventie,

verder te noemen de man,

advocaat: mr. M.E. Kikkert te Enschede,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie

verder te noemen de vrouw,

advocaat: mr. A.S.M. Zweerman- Oude Breuil te Hengelo.

 1. Het procesverloop

  1.1 De man heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding. Van de zijde van de man zijn nog enkele stukken in het geding gebracht. De vrouw heeft een conclusie van antwoord ingediend en tevens een eis in reconventie ingesteld. De zaak is behandeld ter terechtzitting van 10 december 2012. Ter zitting zijn verschenen de man, bijgestaan door mr. M.E. Kikkert en de vrouw, bijgestaan door mr. A.S.M. Zweerman- Oude Breuil. De standpunten zijn toegelicht. Het vonnis is bepaald op vandaag.

 2. De feiten

  2.1 In deze zaak staat het navolgende vast.

  Partijen hebben een affectieve relatie gehad. Op 7 januari 2002 hebben partijen een samenlevingsovereenkomst gesloten. Partijen hebben samen een woning gekocht en geleverd gekregen waarop een hypothecaire geldlening rust van € 197.500,00. Daarnaast is sprake van een krediethypotheek van € 22.500,00. Voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de hypothecaire lening zijn beide partijen hoofdelijk aansprakelijk. De hypotheeklasten bedragen € 732,00 bruto per maand. Na het beëindigen van de relatie in april 2012 heeft de vrouw de woning verlaten. De man bewoont de gezamenlijke woning nog steeds. Partijen hebben onderhandeld over een overname van de gezamenlijke woning door de man. Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of zij hierover overeenstemming hebben bereikt.

 3. Het geschil

  In conventie

  3.1 De man vordert samengevat - om de vrouw met ingang van 1 juni 2012 tot de datum van verkoop en levering van de gemeenschappelijke woning aan derden, te veroordelen tot betaling aan de man van de helft van de woonlasten van deze woning, levensverzekering en hypothecaire geldlening van partijen en de vrouw op straffe van verbeurte van een dwangsom te veroordelen tot het meewerken aan de aanbieding en verkoop van de gezamenlijke woning. Voor het geval de vrouw niet op het eerste verzoek van de man deze medewerking verleent, vordert de man vervangende toestemming te verlenen en te bepalen dat het vonnis mede in de plaats zal treden van de door de notaris op te stellen akte van levering met betrekking tot de woning, voor zover het betreft het verlenen van toestemming van de vrouw tot die levering. Tevens vordert de man te bepalen dat partijen de over- c.q. onderwaarde van de woning minus de kosten van makelaar en notaris op datum transport bij helfte delen, dat de vrouw aan de man een bedrag van € 104,-- zal voldoen ter zake de taxatiekosten van de woning en te bepalen dat de vrouw aan de man de helft zal voldoen van de nog te ontvangen factuur inzake de afwikkeling van de samenleving en te verstaan dat de man zal zorgdragen voor de betaling van deze factuur aan de notaris. Daarnaast vordert de man te bepalen dat de vrouw tot de verkoop en levering van de honden aan een derde, een bedrag van € 16,00 per maand bijdraagt in de kosten van deze honden. Tot slot vordert de man de vrouw te veroordelen in de kosten van deze procedure.

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT