Wraking van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 6 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 6 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Zaaknummer wrakingszaak : 200.099.466/02

Zaaknummer hoofdzaak : 200.099.466/01

Beslissing van de meervoudige kamer voor de behandeling van wrakings- en verschoningsverzoeken d.d. 6 december 2012

inzake het schriftelijk verzoek tot wraking als bedoeld in artikel 36 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de hoofdzaak met genoemd zaaknummer van:

[naam],

wonende te [woonplaats],

verzoeker,

advocaat: mr. A.C. de Bakker te Zwijndrecht.

Het geding

 1. In de procedure onder zaaknummer 200.099.466/01 tussen [naam] als appellant (hierna ook te noemen: de vader) en het Openbaar Ministerie als geïntimeerde (hierna ook te noemen: het OM) stond op 14 november 2012 een terechtzitting gepland van de meervoudige familiekamer, alwaar zitting zouden hebben mr. C. van Nievelt, mr. J.A. van Kempen en mr. E.C.C. Punselie.

 2. Op 9 november 2012 heeft verzoeker bij faxbericht aan mr. Punselie in overweging gegeven zich te verschonen. Bij brief van 12 november 2012 heeft het hof laten weten dat de inhoud van dit faxbericht ter zitting aan de orde zal komen.

 3. Op 13 november 2012 heeft verzoeker een schriftelijk verzoek gedaan tot wraking van mr. Punselie voornoemd.

 4. Mr. Punselie heeft op 20 november 2012 schriftelijk gereageerd op het verzoek tot wraking. In die schriftelijke reactie stelt zij dat zij niet in de wraking berust en ervan afziet om ter openbare zitting te verschijnen, nu zij meent met haar schriftelijke uiteenzetting te kunnen volstaan.

 5. Bij faxbericht van 28 november 2012 heeft de advocaat van de verzoeker laten weten dat zowel hij als zijn cliënt niet ter zitting van de wrakingskamer zullen verschijnen en heeft hij verzocht de wrakingszaak op de stukken af te doen.

 6. Ter openbare zitting op 28 november 2012 is geen van de betrokkenen (in de hoofdzaak) verschenen.

  Het wrakingsverzoek

 7. Verzoeker verzoekt mr. Punselie te wraken, aangezien hij te weinig vertrouwen in de onpartijdigheid van deze raadsheer-plaatsvervanger heeft. De volgende omstandigheden leveren naar de mening van verzoeker zwaarwegende aanwijzingen op voor de (subjectieve en objectieve) partijdigheid van mr. Punselie:

  - een proefschrift in 2006 over de (rechts)positie van (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in geval van langdurige uithuisplaatsing. In dit proefschrift neemt mr. Punselie sterk stelling tegen de huidige wetgeving. Zo meent zij dat het belang van ouders ondergeschikt is aan het belang van het kind. Deze opvatting is in strijd met de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT