Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, Sector kanton, 12 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Kanton – Locatie Apeldoorn

Zaaknummer: 474946 CV-EXPL 12-572

Grosse aan : mr. Brouwer

Afschrift aan: Flanderijn en Vaes

Verzonden d.d.

Vonnis van de kantonrechter d.d. 12 december 2012

inzake

de besloten vennootschap [naam 1 BV],

gevestigd te [plaats],

eiseres,

gemachtigde: Flanderijn en Vaes gerechtsdeurwaarders,

tegen

 1. de vennootschap onder [firma A],

  gevestigd te [plaats]

  en

 2. [gedaagde sub 1], vennoot van gedaagde sub 1,

  woonplaats hebbende te [plaats]

  en

 3. [gedaagde sub 2], vennoot van gedaagde sub 1,

  woonplaats hebbende te [plaats],

  gedaagden,

  gemachtigde: mr. J.H. Brouwer.

 4. Het verdere procesverloop

  Dit verloop blijkt uit:

  - het tussenvonnis d.d. 1 augustus 2012;

  - de akte houdende uitlating van de zijde van eiseres;

  - de akte houdende uitlating van de zijde van gedaagden.

  Hierna is vonnis bepaald.

 5. De vordering

  2.1 Eiseres vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot betaling van een bedrag van € 2.028,38, bestaande uit een bedrag van

  € 1.663,57 aan hoofdsom, een bedrag van € 64,81 aan rente en een bedrag van € 300,00 aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met rente en proceskosten.

  2.2 Eiseres legt aan haar vordering ten grondslag dat zij in opdracht en voor rekening van gedaagden werkzaamheden en/of diensten heeft verricht aan de auto van gedaagden en daarvoor de benodigde onderdelen en/of materialen heeft geleverd. Volgens eiseres zijn gedaagden in gebreke gebleven de hiervoor verzonden facturen volledig te voldoen.

  2.3 Gedaagden hebben tegen de vordering verweer gevoerd. Voor zover van belang, zal het verweer hierna worden besproken.

 6. De beoordeling

  3.1 Tussen partijen staat vast dat eiseres op 11 juni 2010 het roetfilter van de auto van gedaagden heeft vervangen. Gedaagden betwisten dat zij voor deze vervanging kosten aan eiseres verschuldigd zijn. Volgens gedaagden is deze reparatie onder garantie verricht. Zij stellen dat met het vervangen van het roetfilter op 15 oktober 2008 een nieuwe garantietermijn van twee jaar is gaan lopen en dat de reparatie van 11 juni 2010 binnen deze termijn is verricht. Eiseres betwist dat er sprake is van garantie op garantie.

  3.2 Eiseres heeft de garantiebepalingen van Volkswagen uit juli 2006 overgelegd. Voor zover gedaagden van mening zijn dat deze bepalingen niet van toepassing zijn, omdat deze niet aan hen ter hand zijn gesteld, faalt dit verweer. De enkele omstandigheid dat de betreffende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT