Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 13 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak13 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Roermond

RECHTBANK ROERMOND

Bestuursrecht

zaaknummers: AWB 12 / 989 en 12/1028

uitspraak van de meervoudige kamer van 13 december 2012 in de zaken tussen

[eiser 1], [eiseres][eiser 2], te Reuver, eisers,

en

de raad van de gemeente Beesel, verweerder

(gemachtigde: mr. J.L.S. van der Velden),

Procesverloop

Bij besluit van 18 oktober 2010 heeft de raad van de gemeente Beesel (hierna: de raad) categorieën van gevallen aangewezen waarin een verklaring van geen bedenkingen voor bepaalde omgevingsvergunningen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) niet is vereist. Dat besluit (hierna: het aanwijzingsbesluit) is op 1 februari 2012 bekendgemaakt door publicatie in een huis-aan-huisblad en het gemeenteblad.

Bij besluit van 18 juni 2012 heeft de raad het bezwaar van eisers tegen het aanwijzingsbesluit niet-ontvankelijk verklaard.

Bij besluit van 19 juni 2012 heeft verweerder naar aanleiding van een op 4 mei 2012 ontvangen ingebrekestelling wegens gesteld niet tijdig nemen van een beslissing op het bezwaar tegen het aanwijzingsbesluit geweigerd om eisers een dwangsom toe te kennen.

Eisers hebben tegen de besluiten van 18 juni 2012 en 19 juni 2012 beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend betreffende het beroep tegen het besluit van 18 juni 2012.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 december 2012, gevoegd met de zaken met de nummers 11/1765, 11/1809 en 12/406. Na de zitting zijn de zaken weer gesplitst en worden afzonderlijke uitspraken gedaan. Van eisers zijn verschenen [eiser 1] en [eiser 2]. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

  1. De rechtbank stelt allereerst vast dat, gelet op artikel 4:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), er geen sprake is van een afzonderlijk beroep tegen het besluit omtrent de dwangsom. Het beroep tegen het besluit van 18 juni 2012 heeft van rechtswege mede betrekking op het besluit van 19 juni 2012.

  2. De raad heeft bij het aanwijzingsbesluit bepaald in welke gevallen voor zogeheten buitenplanse afwijking van een bestemmingsplan geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist. De raad heeft dat besluit gebaseerd op artikel 2.27 van de Wabo en artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Eisers hebben zich in het kader van het beroep tegen het besluit waarbij omgevingsvergunning voor buitenplanse afwijking ten behoeve van een horecaterras (bij deze rechtbank bekend onder zaaksnummer...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT