Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, 18 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Leeuwarden

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/932

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 18 december 2012 in de zaak tussen

[naam],

wonende te Borne,

eiseres,

gemachtigde: mr. R.H.A. Vennegoor, advocaat te Enschede,

en

de burgemeester van de gemeente Leeuwarden,

verweerder,

gemachtigde: H. Waalewijn, werkzaam bij de gemeente Leeuwarden.

Als derde-partijen hebben aan het geding deelgenomen de kinderen van eiseres, te weten:

[A] en [B], beiden wonende te Leeuwarden, en [C], wonende te Borne.

Procesverloop

Bij besluit van 1 december 2011 (het primaire besluit) heeft verweerder afwijzend beslist op het verzoek van eiseres om vergunning als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) teneinde het lichaam van haar overleden echtgenoot [naam] te kunnen opgraven en herbegraven.

Bij besluit op bezwaar van 5 maart 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerder het primaire besluit gehandhaafd.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 12 september 2012. Eiseres is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde en haar dochter [C]. Tevens zijn verschenen [A] en [B]. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

  1. Ingevolge artikel 29, eerste lid, van de Wlb wordt geen lijk opgegraven dan, indien het een graf betreft waarop een uitsluitend recht berust, met toestemming van de rechthebbende op het graf en voorts met vergunning van de burgemeester der gemeente, binnen welker gebied het begraven is, nadat deze de betrokken regionale inspecteur voor de volksgezondheid heeft gehoord.

  2. De echtgenoot van eiseres is op 10 februari 2010 overleden. Hij is begraven op de rooms-katholieke begraafplaats Vitushof te Leeuwarden. Eiseres wil zijn stoffelijke resten doen herbegraven in Borne. Eiseres heeft hiertoe verweerder om de ingevolge artikel 29, eerste lid, van de Wlb vereiste vergunning verzocht.

  3. Bij brief van 22 september 2011, gericht aan verweerder, heeft J.H.J. Reinsma van Abitio Uitvaartzorg namens eiseres uiteengezet waarom eiseres wenst dat haar overleden echtgenoot wordt herbegraven in Borne. Bij brief van 26 september 2011, eveneens gericht aan verweerder, heeft eiseres uiteengezet waarom zij wenst dat haar overleden echtgenoot wordt herbegraven in Borne. In deze brieven is aangegeven dat eiseres is aangewezen op een scootmobiel en slecht kan in- en uitstappen uit een personenauto. Dit brengt mee dat eiseres voor een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT