Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Zutphen

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Bestuursrecht

Enkelvoudige kamer

Reg.nr.: 12/613 BESLU

Uitspraak in het geding tussen:

[eiser]

te [plaats],

eiser,

en

het college van burgemeester en wethouders van Lochem

verweerder.

 1. Procesverloop

  Bij besluit van 21 september 2011 heeft verweerder aan de extra woning, gelegen op het perceel aan de [adres te plaats], het nummer [nummer A] toegekend.

  Bij besluit van 20 maart 2012 (hierna: het bestreden besluit) heeft verweerder het daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

  Eiser heeft beroep ingesteld. Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken en een verweerschrift ingezonden.

  Het beroep is behandeld ter zitting van 8 november 2012, waar eiser is verschenen, bijgestaan door [naam], gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door T.A.J. Wallaard.

 2. Overwegingen

  2.1 Ingevolge artikel 1, aanhef en onder q, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (hierna: de Wet bag) wordt in deze wet en de daarop berustende bepalingen verstaan onder verblijfsobject: kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

  Ingevolge artikel 6, eerste lid, deelt de gemeenteraad het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen in, stelt hij de openbare ruimten vast en kent hij nummeraanduidingen toe aan de op het grondgebeid van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen.

  Ingevolge artikel 3, tweede lid, van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011 van de gemeenteraad van de gemeente Lochem (hierna: de Verordening) kent het college binnen het grondgebied van de gemeente nummers toe aan verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen.

  2.2 Door een toezichthouder van de gemeente Lochem is op 31 augustus 2011 geconstateerd dat op het perceel [perceel] extra verblijfsobjecten in het kader van de Wet Bag aanwezig zijn. Het gaat hier om een woning en een dierenpension. Aan de woning heeft verweerder nummer [nummer A] toegekend en aan het dierenpension [nummer B]

  2.3 Het geschil is beperkt tot de toekenning van extra nummer ([nummer A]) aan de op het perceel aanwezige woonvoorziening. Eiser, die eigenaar is van het perceel [perceel], stelt zich op het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT