Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Zutphen

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Bestuursrecht

Enkelvoudige belastingkamer

Reg.nr.: 12/1017 WOZ

Uitspraak in het geding tussen:

[eiser],

te [plaats],

eiser,

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Lochem,

verweerder.

 1. Procesverloop

  Bij beschikking van 31 januari 2012 heeft verweerder de WOZ-waarde van de onroerende zaak [adres te plaats] (hierna: de woning) vastgesteld op € 375.000 per waardepeildatum 1 januari 2011.

  Bij uitspraak op bezwaar van 21 juni 2012 heeft verweerder het daartegen door eiser gemaakte bezwaar gegrond verklaard en de waarde nader vastgesteld op € 357.000. Bij deze uitspraak op bezwaar heeft verweerder eisers verzoek om toekenning van een proceskostenvergoeding toegewezen tot een bedrag van € 691,90 (1 punt bezwaarschrift € 218, 1 punt hoorzitting € 218, taxatierapport 5 uur x € 50 (incl. btw) en € 5,90 Kadastrale kosten).

  Namens eiser heeft [naam], werkzaam bij [bedrijf te plaats], beroep ingesteld. Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken en een verweerschrift ingezonden.

  Het beroep is behandeld ter zitting van 14 november 2012, waar eiser en zijn gemachtigde, met voorafgaande kennisgeving, niet zijn verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door M. Bakker.

 2. Overwegingen

  2.1 In geschil is uitsluitend de hoogte van de toegekende proceskostenvergoeding in bezwaar.

  2.2 Eiser heeft in beroep aangevoerd dat verweerder ten onrechte de kosten voor de taxateur voor het bijwonen van de hoorzitting niet heeft vergoed. Ook is ten onrechte uitgegaan van een prijs per uur van € 50 inclusief btw, terwijl de rechtbanken en hoven in hun staffel inmiddels hebben uitgemaakt dat bij een partij die de btw niet in vooraftrek kan nemen het uurtarief dient te worden verhoogd met de btw.

  2.3 Ambtshalve oordeelt de rechtbank als volgt.

  2.3.1 Bij uitspraak van 21 juni 2012 heeft verweerder het bezwaar van eiser gegrond verklaard en een proceskostenvergoeding aan hem toegekend. Daarmee is verweerder aan de bezwaren van eiser tegemoetgekomen.

  2.3.2 Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat [bedrijf] het no.cure.no.pay systeem hanteert, in die zin dat de cliënt slechts eenmalig 25% van het gerealiseerde voordeel (exclusief omzetbelasting) is verschuldigd als kosten voor de procedure. De overige kosten die [bedrijf] moet maken om de WOZ-waarde succesvol te verlagen worden op verweerder verhaald middels de proceskostenvergoeding.

  In dit geval heeft verweerder in de uitspraak op bezwaar de WOZ-waarde verlaagd. Eiser...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT