Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Roermond

RECHTBANK ROERMOND

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12 / 684

uitspraak van de meervoudige kamer van 19 december 2012 in de zaak tussen

[eiser], te Roermond, eiser,

en

de minister van Veiligheid en Justitie, verweerder

(gemachtigde: J. den Haan),

Procesverloop

Bij besluit van 31 januari 2012 (het primaire besluit) heeft verweerder aan eiser op diens aanvraag een tegemoetkoming in de schade en kosten als gevolg van de overstroming van de Maas in januari 2011 toegekend ter hoogte van € 7.182,50.

Bij besluit van 20 april 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 13 september 2012. Eiser is verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

  1. Eiser heeft schade geleden aan de door hem geëxploiteerde camping als gevolg van de overstroming van de Maas in januari 2011. De camping van eiser is gelegen binnen het door verweerder bij de Regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas in januari 2011 (hierna: de Regeling) vastgestelde schadegebied als bedoeld in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Eiser heeft middels het daartoe bestemde formulier op 22 juli 2011 bij verweerder melding gemaakt van de door hem als gevolg van de overstroming geleden schade en bereddingskosten en deze melding aangevuld bij formulier van 2 augustus 2011. Naar aanleiding van deze melding heeft een schade-expert de schade aan het campingterrein en de installaties begroot op in totaal € 11.050,00 en de kosten van het systeem om de elektriciteitskasten op te takelen vastgesteld op € 14.447,00. Eiser heeft vervolgens op 24 augustus 2011 aan verweerder een tegemoetkoming van € 25.497,00 gevraagd. Hierop heeft verweerder bij het primaire besluit aan eiser een tegemoetkoming toegekend ter hoogte van € 7.182,50 voor de schade aan de vaste en vlottende activa. De kosten van het preventief systeem voor de elektriciteitskasten heeft verweerder van vergoeding uitgesloten, omdat deze kosten geen rechtstreeks gevolg zijn van de overstroming in januari 2011.

  2. Eiser heeft in bezwaar te kennen gegeven het niet eens te zijn met het niet toekennen van een vergoeding van kosten voor de aanleg van een het preventief systeem voor de elektriciteitskasten. Dat systeem heeft eiser na de overstroming in 2003 aangelegd om daarmee bij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT