Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Haarlem

RECHTBANK HAARLEM

Sector Strafrecht

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/996524-08

Uitspraakdatum: 21 december 2012

Tegenspraak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 20 november 2012, 23 november 2012, 27 november 2012, 29 november 2012 en 21 december 2012 in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adresgegevens].

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

Feit 1

PRIMAIR:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 14 december 2001 tot en met 17 september 2003 te Heemstede en/of Hoevelaken en/of Den Haag en/of Capelle aan den IJssel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens), (van) een (of meer) voorwerp(en), te weten

- een geldbedrag van circa Euro 5.982.712,- (exclusief btw) inzake het project "Solaris", in elk geval enig geldbedrag,

en/of

- een geldbedrag van circa Euro 1.843.400,- (exclusief btw) inzake het project "Coolsingel", in elk geval enig geldbedrag,

en/of

- een geldbedrag van circa Euro 1.179.829,- (exclusief btw) inzake het project "Hollandse Meester", in elk geval enig geldbedrag,

(telkens) de werkelijke aard en/of de herkomst heeft verborgen en/of verhuld

en/of

heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op het/de voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren en/of wie het voorhanden had/hadden (te weten [medeverdachte 1] en/of [vennootschap 38] en/of [medeverdachte 16] en/of [medeverdachte 20] en/of [vennootschap 39] en/of [vennootschap 40] en/of [vennootschap 41])

door voor te wenden dat dit/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren verkregen op basis van

- een (valse of vervalste) (winstdelings)overeenkomst gesloten tussen [medeverdachte 20] en [vennootschap 8] (D-0091) inzake het project "Hollandse Meester"

en/of

- een (valse of vervalste) (ontwikkelings)overeenkomst gesloten tussen [vennootschap 8] en [medeverdachte 20] (D-0010) inzake het project "Solaris" en/of

- een (valse of vervalste) (winstdelings)overeenkomst gesloten tussen [vennootschap 38] en [medeverdachte 20] (D-0018) inzake het project "Solaris"

en/of

- een (valse of vervalste) (ontwikkelings)overeenkomst gesloten tussen [vennootschap 38] en [medeverdachte 20] (D-1217) inzake het project "Solaris"

en/of

- een (valse of vervalste) (winstdelings)overeenkomst gesloten tussen [vennootschap 8] en [medeverdachte 20] (D-0007/D-1031) inzake het project "Coolsingel"

en/of

door (een gedeelte van) dit/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) inzake het project "Hollandse Meester" en/of in het project "Coolsingel" en/of in het project "Solaris" te (laten en/of doen) storten op een derdengeldrekening van Notaris [verdachte] (D-0014, D-0021, D-1234-1 t/m D-1234-5),

althans dit/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden heeft gehad en/of heeft verworven,

terwijl, hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dat/die voorwerpen)/geldbedrag(en) (geheel of gedeeltelijk) onmiddellijk of middellijk afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

SUBSIDIAIR:

(Maatschap) [maatschap 2] Notarissen en/of de Stichting Derdengelden [maatschap 1] Notarisssen op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 14 december 2001 tot en met 17 september 2003 te Heemstede en/of Hoevelaken en/of Den Haag en/of Capelle aan den IJssel, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens), (van) een (of meer) voorwerp(en), te weten

- een geldbedrag van circa Euro 5.982.712,- (exclusief btw) inzake het project "Solaris", in elk geval enig geldbedrag,

en/of

- een geldbedrag van circa Euro 1.843.400,- (exclusief btw) inzake het project "Coolsingel", in elk geval enig geldbedrag,

en/of

- een geldbedrag van circa Euro 1.179.829,- (exclusief btw) inzake het project "Hollandse Meester", in elk geval enig geldbedrag,

(telkens) de werkelijke aard en/of de herkomst heeft/hebben verborgen en/of verhuld en/of heeft/hebben verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op het/de voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren en/of wie het voorhanden had/hadden (te weten [medeverdachte 1] en/of [vennootschap 38] en/of [medeverdachte 16] en/of [medeverdachte 20] en/of een of meer anderen)

door voor te wenden dat dit/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren verkregen op basis van

- een (valse of vervalste) (ontwikkelings)overeenkomst gesloten tussen [vennootschap 8] en [medeverdachte 20] (D-0010) inzake het project "Solaris"

en/of

- een (valse of vervalste) (winstdelings)overeenkomst gesloten tussen [vennootschap 38] en [medeverdachte 20] (D-0018) inzake het project "Solaris"

en/of

- een (valse of vervalste) (ontwikkelings)overeenkomst gesloten tussen [vennootschap 38] en [medeverdachte 20] (D-1217) inzake het project "Solaris"

en/of

- een (valse of vervalste) (winstdelings)overeenkomst gesloten tussen [vennootschap 8] en [medeverdachte 20] (D-0007/D-1031) inzake het project "Coolsingel"

en/of

- een (valse of vervalste) (winstdelings)overeenkomst gesloten tussen [medeverdachte 20] en [vennootschap 8] (D-0091) inzake het project "Hollandse Meester"

en/of

door (een gedeelte van) dit/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) inzake het project "Hollandse Meester" en/of in het project "Coolsingel" en/of in het project "Solaris" te (laten en/of doen) storten op een derdengeldrekening van [maatschap 2] Notarissen (D-0014, D-0021, D-1234-1 t/m D-1234-5),

althans dit/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden heeft/hebben gehad en/of heeft/hebben verworven,

terwijl, die rechtsperso(o)n(en) (Maatschap) [maatschap 2] Notarissen en/of de Stichting Derdengelden [maatschap 1] Notarisssen en/of hun mededader(s) (telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dat/die voorwerpen)/geldbedrag(en) (geheel of gedeeltelijk) onmiddellijk of middellijk afkomstig was/waren uit enig misdrijf,

tot het plegen van bovenomschreven strafbare feit(en), hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of aan welke vorenomschreven gedraging(en), hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) feitelijk leiding heeft gegeven.

Feit 2

PRIMAIR:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 1999 tot en met 20 april 2005 te Heemstede, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging , althans alleen, als notaris, althans als ambtenaar, (telkens) (een) gift(en) te weten

- een geldbedrag van fl. 1.100.000,- dan wel fl. 1.000.000,-, althans een (grote) hoeveelheid geld, heeft aangenomen,

terwijl hij, verdachte, (telkens) wist dat die gift(en) hem werd(en) gedaan teneinde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening iets te doen of na te laten, en/of (telkens) wist dat die gift(en) hem werd(en) gedaan ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening is gedaan of nagelaten;

SUBSIDIAIR:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 1999 tot en met 20 april 2005 te Heemstede, in elk geval in Nederland, als ambtenaar, te weten als notaris, (telkens) (een) gift(en) te weten

- een geldbedrag van fl. 1.100.000,- dan wel fl. 1.000.000,-, althans een (grote) hoeveelheid geld, heeft aangenomen,

terwijl hij, verdachte, (telkens) wist dat die gift(en) hem werd(en) gedaan teneinde hem te bewegen om, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn bediening iets te doen of na te laten, en/of (telkens) wist dat die gift(en) hem werd(en) gedaan ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, in zijn bediening is gedaan of nagelaten.

Feit 3

hij op een of meer verschillende tijdstip(pen) op of omstreeks 1 februari 2006, althans in of omstreeks de maand februari 2006 te Heemstede, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of ander of anderen, althans alleen

een koopovereenkomst (D-0316),

zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

- in die koopovereenkomst d.d. 1 februari 2006 tussen de Stichting Philips Pensioenfonds en [vennootschap 2] (D-0316) in artikel 6, onder b de tekst opgenomen: "Hij is voornemens het verkochte te gebruiken als beleggingsobject bestemd voor de verhuur en -voorzoveel het de woningen betreft- verkoop na het einde van de huurovereenkomst", terwijl in werkelijkheid [vennootschap 2] nooit het voornemen heeft gehad het gekochte als belegging te gebruiken en hij, verdachte, ten tijde van het opmaken van die koopovereenkomst, dit wist

zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken.

Feit 4

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2005 tot en met 1 augustus 2008 in/vanuit Heemstede, in elk geval in/vanuit Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) beroeps- en/of bedrijfsmatig (een) financiële dienst(en) heeft/hebben verleend, te weten

het (telkens) adviseren en/of opstellen en/of passeren van (een) (notariële) (ver)koopakte(n) en/of (een) leveringsakte(n) met betrekking tot

- de verkoop op 1 februari 2006 te 16.40 uur van registergoederen ter waarde van Euro 384.510.000,- van de Stichting Philips Pensioenfonds (verkoper) aan [vennootschap 2] (koper) (D-0037)

en/of

- (vervolgens) de verkoop op 1 februari 2006 te 16.44 uur van registergoederen ter waarde van Euro 386.510.000,- van [vennootschap 2] (verkoper) aan [vennootschap 35] (koper) (D-0038)

en/of

- (daarop vervolgens) de verkoop op 1 februari 2006 te 16.49 uur van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT