Herziening van Supreme Court (Netherlands), 21 de Diciembre de 2012

Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

21 december 2012

Nr. 12/03462

Arrest

gewezen op het verzoek van X te Z tot herziening van het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 22 juni 2012, nr. 11/05453, LJN BW9032, betreffende beschikkingen op grond van de Wet waardering onroerende zaken en aanslagen in de onroerendezaakbelastingen voor de jaren 2008 en 2009. Het arrest van de Hoge Raad van 22 juni 2012 en het verzoek om herziening zijn aan dit arrest gehecht.

  1. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het verzoek tot herziening

    De Hoge Raad is van oordeel dat het ingediende verzoek geen behandeling in cassatie rechtvaardigt omdat het klaarblijkelijk niet tot herziening van voormeld arrest en derhalve niet tot cassatie kan leiden, aangezien het verzoekschrift geen feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88, lid 1, van de Awb behelst.

    De Hoge Raad zal daarom - gezien artikel 80a van de Wet op de rechterlijke organisatie en gehoord de Procureur-Generaal - het verzoek niet-ontvankelijk verklaren.

  2. Beslissing

    De Hoge Raad verklaart het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT