Hoger beroep van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

Rolnummer: 22-000958-11

Parketnummer: 09-752541-09

Datum uitspraak: 21 december 2012

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 28 januari 2011 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Suriname) op

[geboortedag] 1965,

thans gedetineerd in PIV HvB Nieuwersluis (PI Utrecht) te Nieuwersluis.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van 3 en 16 februari 2012, 2, 9, 13, 16 en 23 november 2012 en 7 december 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, eerste alternatief, impliciet primair en 2, eerste alternatief, ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijftien jaren, met aftrek van voorarrest. Voorts is een beslissing genomen omtrent de vordering van de benadeelde partij als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep, met de oplegging van een schadevergoedingsmaatregel.

Namens de verdachte en door de officier van justitie is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 23 november 2012 betoogd - op gronden als vermeld in zijn overgelegde en in het procesdossier gevoegde pleitnota - dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van de verdachte. Daartoe heeft hij aangevoerd - kort gezegd - dat de verdachte op 19 januari 2010 als getuige is gehoord, terwijl zij voor aanvang van dat verhoor feitelijk al verdachte was; dit volgt onder meer uit de tegen de verdachte ingezette dwangmiddelen, de verklaringen van de getuigen [getuige 1] en [getuige 2], het proces-verbaal aanmerken als verdachte met betrekking tot [verdachte] van 22 januari 2010 en uit de verklaring van teamleider [verbalisant 1], afgelegd tegenover de rechter-commissaris op 25 juni 2012; het horen van de verdachte als getuige, en het haar daarbij ontnemen van de rechten die aan een verdachte toekomen, levert zo'n fundamentele inbreuk op het wettelijk systeem op, dan wel zo'n ernstige inbreuk op de beginselen van behoorlijke procesorde waardoor de verdachte in haar verdediging is geschaad, dat dit dient te leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

In het proces-verbaal aanmerken als verdachte met betrekking tot [verdachte] van 22 januari 2010 staat vermeld dat er op 18 januari 2010 bedenkingen bestonden tegen mevrouw [verdachte], doch dat deze bedenkingen onvoldoende betrekking hadden op delictgerelateerde feitelijkheden, nu er onzekerheid bestond over het merk van de door de getuige [getuige 1] geziene auto en de inzittenden daarvan. De bedenkingen in de richting van mevrouw [verdachte] hadden met name betrekking op een eventueel bestaand motief van mevrouw [verdachte]. Er bestonden derhalve onvoldoende feitelijke aanknopingspunten om mevrouw [verdachte] als verdachte aan te merken. Dit veranderde na een analyse van de verhoren van mevrouw [verdachte] en haar gezinsleden als getuigen op 19 januari 2010. De officier van justitie heeft dit ter terechtzitting in eerste aanleg in haar repliek bevestigd en aangevoerd dat de bedenkingen tot de verhoren op 19 januari onvoldoende feitelijk waren om te concluderen dat destijds sprake was van een redelijk vermoeden van schuld in de zin van artikel 27 Wetboek van Strafvordering.

De verklaring van teamleider [verbalisant 1] op 25 juni 2012 ten overstaan van de rechter-commissaris met betrekking tot het tappen van twee telefoonnummers van mevrouw [verdachte] en het feit dat haar gedrag bij de politiebesprekingen als "apart" werd omschreven, maakt bovenstaand oordeel niet anders, nu uit zijn verklaring volgt dat het bij een Team Grootschalig Onderzoek niet ongebruikelijk is om telefoonnummers van getuigen en familieleden te tappen, aangezien er rekening mee wordt gehouden dat daders contact opnemen met familie om te bezien of er nog iets te halen is of om de familie te bedreigen.

Op het moment waarop twee telefoonnummers van mevrouw [verdachte] in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek tegen een NN-verdachte onder de tap werden gezet, was zij dus zelf om de door de officier van justitie uiteengezette redenen nog niet aangemerkt als verdachte.

Het hof is, gelet op het vorenstaande, van oordeel dat er geen sprake is van een vormverzuim of anderszins van een schending van de beginselen van goede procesorde, door mevrouw [verdachte] ten tijde van haar verhoor als getuige op 19 januari 2010 nog niet als verdachte aan te merken.

Gelet hierop is er geen aanleiding het openbaar ministerie op de door de verdediging aangevoerde gronden niet-ontvankelijk te verklaren.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is bij inleidende dagvaarding - na een wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en ter terechtzitting in hoger beroep van

2 november 2012 - ten laste gelegd dat:

 1. zij op of omstreeks 24 december 2009 te Rijswijk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) haar mededader(s) met dat opzet en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg,

  - die [slachtoffer] vastgegrepen en/of

  - (meermalen) tegen het gezicht en/of het hoofd en/of de armen en/of de/het be(e)n(en) van die [slachtoffer] geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of getrapt en/of

  - met een of meer (electriciteits)snoeren de enkels en/of handen en/of polsen van die [slachtoffer] geboeid en/of vastgebonden en/of

  - (de mond van) die [slachtoffer] gekneveld, althans een (strop)das/stoffen voorwerp om het hoofd van die [slachtoffer] gebonden en/of gedaan en/of een pannenlap/stoffen voorwerp in de mond van die [slachtoffer] geduwd en/of gedrukt en/of een (over)hemd over het hoofd van die [slachtoffer] getrokken en/of gedaan, althans zodanige (stoffen) voorwerpen voor/tegen de neus en/of in/voor de mond van die [slachtoffer] aangebracht dat de luchtweg(en) van die [slachtoffer] belemmerd werd(en) en/of

  - in de hals en/of nek en/of de kaak van die [slachtoffer] geknepen, althans gedrukt en/of de hals en/of nek en/of kaak van die [slachtoffer] omsnoerd en/of

  - geweld en/of druk uitgeoefend op de hals en/of nek en/of kaak van die [slachtoffer],

  tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden;

  OF

  [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] op of omstreeks 24 december 2009 te Rijswijk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben die [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 3] en/of (een of meer van) zijn/hun mededader(s) met dat opzet en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg,

  - die [slachtoffer] vastgegrepen en/of

  - (meermalen) tegen het gezicht en/of het hoofd en/of de armen en/of de/het be(e)n(en) van die [slachtoffer] geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of getrapt en/of

  - met een of meer (electriciteits)snoeren de enkels en/of handen en/of polsen van die [slachtoffer] geboeid en/of vastgebonden en/of

  - (de mond van) die [slachtoffer] gekneveld, althans een (strop)das/stoffen voorwerp om het hoofd van die [slachtoffer] gebonden en/of gedaan en/of een pannenlap/stoffen voorwerp in de mond van die [slachtoffer] geduwd en/of gedrukt en/of een (over)hemd over het hoofd van die [slachtoffer] getrokken en/of gedaan, althans zodanige (stoffen) voorwerpen voor/tegen de neus en/of in/voor de mond van die [slachtoffer] aangebracht dat de luchtweg(en) van die [slachtoffer] belemmerd werd(en) en/of

  - in de hals en/of nek en/of de kaak van die [slachtoffer] geknepen, althans gedrukt en/of de hals en/of nek en/of kaak van die [slachtoffer] omsnoerd en/of

  - geweld en/of druk uitgeoefend op de hals en/of nek en/of kaak van die [slachtoffer],

  tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden;

  welk feit zij, verdachte, in de periode van 01 december 2009 tot en met 24 december 2009 te Rijswijk en/of

  's-Gravenhage, in ieder geval in Nederland opzettelijk heeft uitgelokt door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen, immers heeft zij, verdachte, opzettelijk

  - die [medeverdachte 4] en/of een of meer van zijn mededader(s) gevraagd naar de woning van die [slachtoffer] te gaan en/of

  - (daarbij) gevraagd om die [slachtoffer] te mishandelen en/of vast te binden en/of een lesje te leren en/of

  - gezegd dat zich in/onder het bed van die [slachtoffer] een groot geldbedrag bevond en/of

  - die [medeverdachte 4] en/of een of meer van zijn mededaders naar die woning van die [slachtoffer] toegereden en/of

  - die [medeverdachte 4] en/of een of meer van zijn mededaders de sleutel(s) van die woning van die [slachtoffer] overhandigd en/of

  - de woning van die [slachtoffer] aangewezen;

  subsidiair

  zij op of omstreeks 24 december 2009 te Rijswijk tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, aan een persoon, te weten: haar, verdachtes, echtgenoot:

  [slachtoffer], opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade, zwaar lichamelijk letsel (te weten: een belemmering van de luchtwegen en/of bloeduitstortingen in de halsspieren en/of een bloeduitstorting in het tongslijmvlies en/of een gebroken tongbeentje), in ieder geval enig letsel en/of pijn heeft toegebracht, immers heeft/hebben zij, verdachte en/of een of meer van haar mededader(s) met dat opzet en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg

  - die [slachtoffer] vastgegrepen en/of

  - (meermalen) tegen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT