Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

RECHTBANK ALMELO

Sector Kanton

Locatie Enschede

Zaaknummer : 423759 EJ VERZ 7702/12

Beschikking van de kantonrechter d.d. 21 december 2012 in de zaak van:

NS Reizigers B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht,

verzoekster,

hierna te noemen: NSR,

gemachtigde: mr. B. Driessen,

advocaat bij NS Groep N.V., Corporate Legal, te Utrecht,

tegen

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verweerder,

hierna te noemen: [verweerder],

procederende in persoon.

 1. procedure

  1.1 In haar verzoekschrift, ingekomen ter griffie van deze rechtbank op 27 november 2012, verzoekt NSR de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden.

  1.2 [Verweerder] heeft een verweerschrift ingediend.

  1.3 Het verzoek is mondeling behandeld op dinsdag 18 december 2012, waarbij NSR is verschenen bij [D], teammanager bij NSR, bijgestaan door mr. Driessen en [verweerder] in persoon.

  1.4 Beschikking is bepaald op vandaag.

 2. feiten

  2.1 Bij de beoordeling van het verzoek wordt uitgegaan van de hierna opgesomde feiten. Deze worden als vaststaand beschouwd omdat zij door een van partijen zijn gesteld en door de andere partij onvoldoende of niet zijn betwist of zijn erkend.

  2.2 [Verweerder], geboren op [1971], is op 3 oktober 2000 bij NSR in dienst getreden in de functie van hoofdconducteur. Vanaf februari 2009 is [verweerder] volledig werkzaam in de functie van machinist.

  2.3 Het salaris van [verweerder] bedraagt € 2.565,72 bruto per maand, inclusief netto-netto toelage en exclusief vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en overige emolumenten.

  2.4 Op 28 september 2012 is [verweerder], na het rijden door een rood sein, vrijgesteld van werk.

 3. verzoek

  3.1 NSR verzoekt om ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst op grond van gewichtige redenen als bedoeld in artikel 7:685 BW, bestaande uit een verandering in de omstandigheden, zonder toekenning van een vergoeding. Aan het ontbindingsverzoek legt NSR drie verwijten ten grondslag te weten:

  a) Op 20 september 2012 heeft [verweerder] een veiligheidsincident veroorzaakt door tijdens zijn werk als machinist voorbij een zogeheten stop tonend sein, hierna ook te noemen STS, tot stilstand te komen. NSR neemt dit soort veiligheidsincidenten hoog op. Daags na dit voorval heeft zijn leidinggevende [D] telefonisch contact met [verweerder] opgenomen. Vanwege de ernst van de situatie had hij verwacht dat [verweerder] ontdaan zou zijn over het gebeuren, hetgeen uitdrukkelijk niet het geval was. [Verweerder] was druk met andere zaken, namelijk zijn ideeën hoe het bij de NS beter kan. NSR was in hoge mate verbaasd over deze laconieke houding ten opzichte van het gebeurde. Een STS-incident is niet niets en de reactie van [verweerder] hierop was ongepast.

  Zoals gebruikelijk bij een STS-incident wordt een STS-commissie gevormd. De STS-commissie onderzoekt het hoe en waarom van het veiligheidsincident en geeft advies over de geëigende maatregelen in reactie op het incident. De STS-commissie oordeelde dat: “de STS werd veroorzaakt doordat dhr. [verweerder] afgeleid was en is derhalve een verwijtbare STS”. De commissie heeft naast het incident ook het gedrag van [verweerder] belicht. Zij komt tot de conclusie dat [verweerder] de vakinhoudelijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT