Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Haarlem

RECHTBANK HAARLEM

Sector Strafrecht

Locatie Haarlem

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/996542-06

Uitspraakdatum: 21 december 2012

Tegenspraak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 7 maart 2012, 9 maart 2012, 16 oktober 2012, 1 november 2012, 2 november 2012,

6 november 2012, 9 november 2012, 13 november 2012 en 7 december 2012 in de zaak tegen:

[Verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboortedatum],

wonende te [adresgegevens].

 1. Tenlastelegging

  Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting van 14 maart 2011, ten laste gelegd dat:

  Feit 1:

  (PROJECT EUROCENTER):

  Hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2004 tot en met 25 oktober 2004 te Hoevelaken en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  een ongedateerde (aannemings)overeenkomst tussen [vennootschap 5] en

  Bouwfonds Ontwikkeling BV (D-1069/D-2949)

  en/of

  vijf, althans een of meer, factu(u)r(en) van [vennootschap 5] (telkens) gericht aan Bouwfonds Ontwikkeling BV ten bedrage van in totaal circa Euro 2.100.000,- (exclusief btw) (D-1093/D-2248 en/of D-1094/D-2249 en/of D-1095/D-2247 en/of D-1096/D-2250 en/of D-1097/D-2251),

  zijnde (telkens) (een) geschrift(en) bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen (telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

  in die (aannemings)overeenkomst opgenomen dat [vennootschap 5] voorbereidende werkzaamheden en/of grondwerkzaamheden en/of sloopwerkzaamheden en/of waterbouwkundige werkzaamheden uit zal gaan voeren ten behoeve van het bouwrijp maken van een bouwterrein met opstallen in erfpacht uitgegeven aan Stichting Philips Pensioenfonds aan de Boelelaan te Amsterdam, belendend aan het Holiday Inn Hotel alsmede het verrichten van werkzaamheden ter bescherming van de bedrijfsvoering van het Holiday Inn Hotel tegen betaling van een aannemingssom van Euro 2.368.000,- (exclusief btw), althans woorden van die aard en/of strekking,

  terwijl in werkelijkheid die in die (aannemings)overeenkomst genoemde werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door of namens [vennootschap 5] zijn/zouden worden verricht ten behoeve van/voor Bouwfonds Ontwikkeling BV en/of die in die aannemingsovereenkomst genoemde aannemingssom geen, althans niet in zijn geheel, betrekking heeft op die in die (aannemings)overeenkomst genoemde werkzaamheden en/of diensten en/of die aannemingssom van Euro 2.368.000,- niet (geheel) ten goede is/zal (ge)komen aan [vennootschap 5], maar in die aannemingssom een vergoeding van Euro 2.100.000,- ten behoeve van Rooswyck Properties Services BV en/of Rooswyck Properties Services NV en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 16] en/of [medeverdachte 13] en/of [medeverdachte 6] en/of [vennootschap 25] en/of [betrokkene 4] en/of Geuzenvloot BV en/of Beagle Management Consultancy Services BV en/of [medeverdachte 3] was begrepen

  en/of

  op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door of namens [vennootschap 5] werkzaamheden en/of diensten zijn verricht ten behoeve van/voor Bouwfonds Ontwikkeling BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door of namens [vennootschap 5] zijn verricht ten behoeve van/voor Bouwfonds Ontwikkeling BV

  en/of

  op/in die factu(u)r(en) (een) factuurbedrag(en) vermeld die/dat in werkelijkheid geen, althans niet volledig, betrekking heeft/hebben op de in die factu(u)r(en) vermelde(n) werkzaamheden en/of diensten,

  zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken.

  Feit 2:

  (PROJECT EUROCENTER):

  Hij op of omstreeks 30 oktober 2003 te Hoevelaken en/of Haelen en/of Roermond, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

  een (namens Bouwfonds Ontwikkeling B.V. ondertekende) brief van Bouwfonds Ontwikkeling B.V. aan [medeverdachte 23] gedateerd 30 oktober 2003 (D-0620),

  zijnde een geschrift bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken en/of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers hebben/heeft hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s)

  in die brief D-0620 (onder meer) vermeld, althans doen of laten vermelden -zakelijk weergegeven- dat de afspraken die in de brief van 23 mei 2000 (D-0032) afkomstig van [medeverdachte 23] staan vermeld ten behoeve van de samenwerking voor het project Eurocenter, in ruil voor welke samenwerking en inspanningen Bouwfonds Ontwikkeling B.V. een vergoeding aan [medeverdachte 23] verschuldigd was van 25% van de vastgestelde projectwinst, welke brief van 23 mei 2000 destijds namens Bouwfonds Ontwikkeling B.V. voor akkoord was getekend en aan [medeverdachte 23] was geretourneerd, gezien de gewijzigde situatie opnieuw met elkaar zijn bekeken en dit heeft geresulteerd in de afspraak dat de vergoeding van 25 % van de projectwinst van Bouwfonds Ontwikkeling B.V. aan [medeverdachte 23] in zijn geheel vervalt en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. een aanbreng- en verkoopcourtage verschuldigd is aan [medeverdachte 23] voor de door [medeverdachte 23] verrichte bemiddeling en activiteiten op het gebied van de ontwikkelingsovereenkomst en verhuur, ter hoogte van 2.000.000,- euro exclusief btw,

  terwijl die werkzaamheden in werkelijkheid niet, althans niet in zijn geheel door (of namens) [medeverdachte 23] zijn verricht, althans dat bedrag voornoemd in werkelijkheid niet betrekking had op de in voornoemde brief van 30 oktober 2003 vermelde werkzaamheden,

  zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

  Feit 3:

  (PROJECT EUROCENTER):

  Hij in of omstreeks de periode van 11 februari 2004 tot en met 3 mei 2004 te Muiderberg en/of Tilburg en/of IJsselstein en/of Rosmalen en/of Hoevelaken, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  een raamovereenkomst betreffende de ontwikkeling en realisatie kavel 8&9 Drentepark te Amsterdam tussen Bouwfonds Ontwikkeling BV als opdrachtgever en [vennootschap 6] en Drentepark VOF als opdrachtnemer(s) (D-0061)

  en/of

  een deelovereenkomst tussen Bouwfonds Ontwikkeling BV als opdrachtgever en Drentepark VOF als opdrachtnemer betreffende het Project Ontwikkeling en Realisatie kavel 8&9 Drentepark, Fase I, II (deels), III en IV (D-0016),

  zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededaders valselijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

  in die raamovereenkomst (D-0061) vermeld dat de herontwikkeling van kavel 8&9 Drentepark te Amsterdam (ook bekend onder de projectnaam "Eurocenter"), zal worden uitgevoerd door [vennootschap 6] en/of Drentepark VOF tegen een (maximale) opdrachtsom van Euro 53.986.000,- (exclusief btw), althans woorden van die aard en/of strekking,

  terwijl in werkelijkheid die opdrachtsom van Euro 53.986.000,- voor de herontwikkeling van kavel 8&9 Drentepark te Amsterdam niet geheel als tegenprestatie voor de werkzaamheden als omschreven in de overeenkomst is overeengekomen/kan gelden en/of niet (geheel) als opdrachtsom ten goede is/zal (ge)komen aan [vennootschap 6] en/of Drentepark VOF, maar in die opdrachtsom een vergoeding van circa Euro 4.036.547,- ten behoeve van [medeverdachte 14] en/of [medeverdachte 5] (ten bedrage van circa Euro 1.450.000,-) en/of [medeverdachte 23] en/of [medeverdachte 9] (ten bedrage van circa Euro 2.586.547,-) was begrepen

  en/of

  in die deelovereenkomst (D-0016) vermeld dat naast de werkzaamheden zoals genoemd in de raamovereenkomst (D-0061) Drentepark VOF eveneens zorg zal dragen voor de financiële afwikkeling van (bouw)claims die derden pretenderen te hebben jegens de opdrachtgever op (delen van) kavel 8&9 Drentepark (ook bekend onder de projectnaam "Eurocenter"), althans woorden van die aard en/of strekking,

  terwijl in werkelijkheid geen (bouw)claim(s) van (een) derde(n) aanwezig was/waren op (delen van) kavel 8&9 Drentepark (ook bekend onder de projectnaam "Eurocenter"),

  zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken.

  Feit 4:

  (PROJECT EUROCENTER):

  Hij op of omstreeks 8 april 2004 te Hoevelaken en/of Tilburg, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  een (namens Bouwfonds Ontwikkeling BV ondertekende en/of [vennootschap 6] (mede)ondertekende) brief van Bouwfonds Ontwikkeling BV gericht aan [vennootschap 6], althans een overeenkomst tussen Bouwfonds Ontwikkeling BV en [vennootschap 6] (D-0035),

  zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

  in die brief, althans die overeenkomst, vermeld dat naast de werkzaamheden, zoals vermeld in de raamovereenkomst D-0061 (te weten sloopwerkzaamheden en asbestsaneringswerkzaamheden), [vennootschap 6] tevens zal worden belast met het verrichten van bemiddelingswerkzaamheden ten behoeve van de financiële afwikkeling van (bouw)claims en het betalen van die claims die derden jegens de opdrachtgever pretenderen te hebben en dat [vennootschap 6] voor al deze werkzaamheden (te weten sloop- en asbestsaneringswerkzaamheden alsmede het afwikkelen van bouwclaims) een extra budget krijgt van maximaal Euro...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT