Verzet van Rechtbank Rotterdam, Sector kanton, 14 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak14 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector kanton

Locatie Rotterdam

vonnis

in de zaak van

[opposant],

wonende te [woonplaats],

opposant,

gemachtigde: mr. G.R. Stolk, advocaat te Rotterdam,

tegen

[geopposeerde],

gevestigd te [vestigingsplaats],

geopposeerde,

gemachtigde: mr. T.A. Vermeulen, advocaat te Rotterdam.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘[opposant]’ en ‘[geopposeerde]’.

 1. Het verloop van het proces

  1.1. [geopposeerde] heeft bij inleidende dagvaarding van 15 maart 2012 gevorderd bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, de huurovereenkomst tussen partijen met betrekking tot de woning aan de [locatie] (hierna: het gehuurde) te ontbinden, [opposant] te veroordelen tot ontruiming van het gehuurde onder afgifte van de sleutels en hem te veroordelen in de proceskosten.

  1.2. Bij verstekvonnis van 27 april 2012 met zaaknummer 1336069 CV EXPL 12-17836 heeft de kantonrechter:

  - de huurovereenkomst ontbonden en [opposant] veroordeeld om binnen 14 dagen na betekening van het vonnis het gehuurde te ontruimen met alle personen en zaken die zich vanwege [opposant] daar bevinden en het gehuurde onder overgave van de sleutels ter beschikking van [geopposeerde] te stellen;

  - [opposant] veroordeeld in de proceskosten, tot aan die uitspraak aan de zijde van [geopposeerde] vastgesteld op € 199,64 aan verschotten en € 30,00 aan salaris voor de gemachtigde;

  - het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

  1.3. Het verdere verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter heeft kennisgenomen:

  - de verzetdagvaarding van 6 juni 2012, met bijlagen;

  - de conclusie van antwoord in oppositie, met bijlagen;

  - het tussenvonnis van 23 juli 2012, waarin een comparitie van partijen is bepaald;

  - de brief van 30 juli 2012 van de gemachtigde van [geopposeerde] met 8 bijlagen;

  - het proces-verbaal van de op 10 september 2012 gehouden comparitie van partijen;

  - de conclusie van repliek in oppositie.

  1.4. De kantonrechter heeft de uitspraak van het vonnis bepaald op heden.

 2. De vaststaande feiten

  De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten.

  2.1. Tussen partijen is op 22 juni 2006 een huurovereenkomst gesloten. In de huurovereenkomst is - voor zover hier van belang - het volgende bepaald:

  “(…)

  Artikel 2

  Het gehuurde is uitsluitend bestemd om voor huurder en de leden van zijn huishouden als woonruimte te dienen.

  (…)

  Artikel 5

  5.1.

  Huurder verklaart gedurende de huurovereenkomst woonplaats te hebben gekozen in het gehuurde en zich als zodanig te laten inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie.

  (…)

  Artikel 7

  7.1.

  Op deze overeenkomst zijn de Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte d.d. 01...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT