Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Utrecht

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handel en kanton

Handelskamer

zaaknummer / rolnummer: 319020 / HA ZA 12-158

Vonnis van 19 december 2012

in de zaak van

de stichting

STICHTING JAN CORNELIA,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres tot erkenning,

advocaat mr. M.J. Elkhuizen,

tegen

 1. MR A.A.M. DETERINK,

  wonende te Eindhoven,

 2. MR. W.J.M. VAN ANDEL,

  wonende te Utrecht,

  in hun hoedanigheid van curator in het faillissement van Econcern N.V.,

  verweerders tot erkenning,

  advocaat mr. K. Rutten.

  Partijen zullen hierna de stichting en de curatoren genoemd worden.

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 23 mei 2012

  - het proces-verbaal van comparitie van 4 oktober 2012

  - de akte van de curatoren

  - de antwoordakte van de stichting.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 4. De feiten

  2.1. Op 9 maart 2006 is tussen de stichting en (de rechtsvoorganger van) Econcern een put-optie-overeenkomst gesloten, waarbij de stichting het recht verkreeg aan Econcern uiterlijk 31 december 2010 haar certificaten van aandelen in Econcern te verkopen tegen een tevoren vastgestelde prijs van € 9,02 per certificaat, neerkomend op € 451.000,- voor het gehele pakket van zijn certificaten.

  2.2. Op 26 mei 2010 is aan Econcern surseance van betaling verleend. Op die dag heeft de stichting haar recht uitgeoefend door de put optie in te roepen.

  2.3. Op 11 juni 2010 is Econcern direct aansluitend aan de surseance in staat van faillissement verklaard, met benoeming van de curatoren als zodanig.

  2.4. Op 26 mei 2010 en daarna beschikte Econcern niet over (voldoende) vrije reserves.

  2.5. De stichting heeft een vordering van € 451.000,- ter verificatie ingediend. De curatoren hebben deze vordering betwist. De rechter-commissaris heeft partijen naar deze renvooiprocedure verwezen.

 5. Het geschil

  3.1. De stichting vordert, samengevat, erkenning van haar vordering in het faillissement van Econcern, met veroordeling van de curatoren in de kosten.

  3.2. Aan deze vordering legt de stichting, wijzend op de vaststaande feiten, vervangende schadevergoeding ten grondslag, wegens verzuim van Econcern in de nakoming van de put-optie-overeenkomst.

  3.3. De curatoren voeren verweer.

 6. De beoordeling

  4.1. Econcern is een naamloze vennootschap. In art. 2:98 lid 2 jo. lid 9 BW is dwingendrechtelijk bepaald dat een naamloze vennootschap alleen certificaten van haar eigen aandelen mag inkopen als, kort gezegd, haar vrije reserves daarvoor toereikend zijn. De statuten van Econcern...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT