Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 20 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank 's-Gravenhage

beschikking

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 413884 / HA RK 12-104

Beschikking van 20 december 2012

in de zaak van

 1. [A],

  tevens in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigster van verzoeker sub 3,

 2. [B],

 3. [C],

  allen ten tijde van de indiening van het verzoekschrift wonende te [woonplaats],

  thans wonende te [woonplaats],

  verzoekers,

  advocaat mr. C.F. Roza te Zwolle,

  tegen

  DE STAAT DER NEDERLANDEN

  (Ministerie van Veiligheid en Justitie,

  Immigratie- en Naturalisatiedienst),

  zetelende te Den Haag,

  belanghebbende,

  vertegenwoordigd door mr. J.J. Nooteboom.

  Verzoekers worden hierna afzonderlijk ook aangeduid met '[A]', [B]' en '[C]' en belanghebbende met 'de IND'.

 4. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het op 23 februari 2012 ingekomen verzoekschrift;

  - de brieven van mr. Roza van 20 juni 2012 en 24 juli 2012;

  - de brieven van de IND van 12 april 2012 en 23 oktober 2012;

  - de brief van de officier van justitie van 8 november 2012.

  1.2. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 29 november 2012. Namens verzoekers is mr. Roza verschenen en namens de IND mr. Nooteboom. De officier van justitie heeft schriftelijk te kennen gegeven geen behoefte te hebben aan het bijwonen van de zitting. Mr. Nooteboom heeft gepleit aan de hand van een aan de rechtbank overgelegde pleitnota.

 5. De feiten

  2.1. De rechtbank gaat uit van de volgende niet weersproken feiten. [A] heeft na haar vertrek uit Bosnië asiel aangevraagd in Duitsland. Van december 1991 tot ongeveer september 1995 woonde zij in Duitsland. Vanuit Duitsland is zij Nederland binnengekomen. Op 16 september 1995 heeft zij een vergunning tot verblijf aangevraagd onder opgaaf van de personalia [D], geboren op [geboortedatum] 1972 te [woonplaats]. Zij heeft daarbij verteld zonder documenten rechtstreeks uit Bosnië Nederland te zijn binnengereisd. Over een verblijf in Duitsland heeft zij niets verklaard. Onder voormelde personalia is aan haar bij Koninklijk Besluit van 20 januari 2001 nr. 01000289 het Nederlanderschap verleend, met bepaling dat de geslachtsnaam wordt gewijzigd in '[X]'. Haar twee destijds minderjarige kinderen [B] en [C] zijn meegenaturaliseerd.

  2.2. [A] is op enig moment naar de politie gegaan en heeft daar verklaard dat zij bij binnenkomst in Nederland onjuiste personalia heeft opgegeven en dat haar echte naam luidt '[A]'. Haar geboortedatum, [geboortedatum] 1972, heeft zij wel juist opgegeven.

  2.3. Bij brief van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT