Hoger beroep van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), 18 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

Arrest d.d. 18 december 2012

Zaaknummer 200.116.137/01

(zaaknummer rechtbank: 94149 / KG ZA 12-155)

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

 1. [appellant 1],

  wonende te [woonplaats],

 2. [appellante 2],

  wonende te [woonplaats],

  appellanten,

  in eerste aanleg: eisers,

  hierna gezamenlijk te noemen: [appellanten],

  advocaat: mr. A.P.E.M. Pover, kantoorhoudende te Meppel,

  tegen

  [geïntimeerde],

  wonende te [woonplaats],

  geïntimeerde,

  in eerste aanleg: gedaagde,

  hierna te noemen: [geïntimeerde],

  niet verschenen.

  Het geding in eerste instantie

  In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis uitgesproken op 28 augustus 2012 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen.

  Het geding in hoger beroep

  Bij exploot van 21 september 2012 is door [appellanten] hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van 16 oktober 2012. Omdat de dagvaarding niet tijdig op de rol was ingeschreven, is op

  29 oktober 2012 een herstelexploot uitgebracht, waarbij [geïntimeerde] is gedagvaard tegen de zitting van 6 november 2012.

  De conclusie van de appeldagvaarding, die ook de grieven bevat, luidt:

  het vonnis van 28 augustus 2012 van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Assen tussen partijen gewezen te vernietigen, voorzover de vorderingen van appellant hierin zijn afgewezen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van appellant alsnog toe te wijzen, met veroordeling van geïntimeerde in de kosten van beide instanties, te vermeerderen met de nakosten, één en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening, één en ander, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad.

  [appellanten] hebben voor eis geconcludeerd.

  Ten slotte hebben [appellanten] de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

  De grieven

  [appellanten] hebben vijf grieven opgeworpen.

  De beoordeling

  Vaststaande feiten

  1.1. Tegen de vaststelling van de feiten door de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 2 (2.1 tot en met 2.8) van het vonnis van 28 augustus 2012 zijn geen grieven gericht, zodat ook in appel van deze feiten kan worden uitgegaan die, in het kort, op het volgende neerkomen.

  1.2. Medio juni 2009 hebben partijen een overeenkomst...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT