Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

RECHTBANK ALMELO

Sector bestuursrecht

Registratienummer: 11 / 744

uitspraak van de enkelvoudige kamer

in het geschil tussen:

[A]

wonende te Enschede, eiser,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede,

verweerder.

Derde belanghebbende:

I [B], wonende te Enschede,

gemachtigde: mr. S. Oord, werkzaam bij DAS Rechtsbijstand NV,

II [C], wonende te Enschede,

gemachtigde: mr. S. Oord, werkzaam bij DAS Rechtsbijstand NV,

III [D], wonende te Enschede,

gemachtigde: G.J. Hingstman, werkzaam bij Stichting Univé Rechtshulp,

IV [E], wonende te Enschede,

gemachtigde: mr. C. Lubben, werkzaam bij SRK Rechtsbijstand.

 1. Bestreden besluit

  Besluit van verweerder van 24 juni 2011.

 2. Procesverloop

  Bij besluit van 15 oktober 2010 heeft verweerder aan eiser een omzettingsvergunning verleend voor het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte van de woning aan de [adres] te Enschede.

  Tegen dit besluit is (onder meer) door derde-belanghebbenden bezwaar gemaakt.

  Bij het thans bestreden besluit heeft verweerder de bezwaren ongegrond verklaard, het besluit van 15 oktober 2010 herroepen en de gevraagde vergunning alsnog geweigerd.

  Tegen dit besluit is door eiser beroep ingesteld bij de rechtbank.

  Het beroep is behandeld ter openbare zitting van de rechtbank van 3 juli 2012, waar

  eiser in persoon is verschenen. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door P. Spit, werkzaam bij de gemeente Enschede. Van de zijde van derde-belanghebbende zijn verschenen [B], [D] en [E].

  Na sluiting van het onderzoek ter zitting, is het vooronderzoek heropend, teneinde partijen in de gelegenheid te stellen nadere gegevens te overleggen.

  Verweerder heeft bij brief van 17 juli 2012 nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn in afschrift aan partijen gezonden.

  Eiser heeft op 30 juli 2012 en 24 augustus 2012 nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn in afschrift aan partijen gezonden.

  Het beroep is voor de tweede maal behandeld ter openbare zitting van 13 december 2012, waar eiser in persoon is verschenen. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door

  P. Spit, voornoemd. Derde-belanghebbenden zijn, met berichtgeving vooraf, niet verschenen. Daarna is het onderzoek gesloten.

 3. Overwegingen

  Ingevolge artikel 30, eerste lid, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet is het verboden een woonruimte die behoort tot een door de gemeenteraad in de huisvestingsverordening daartoe met het oog op het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad aangewezen categorie, zonder vergunning van burgemeester en wethouders van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte om te zetten.

  Op 24 juni 2009 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio Twente de “Partiële Regionale Huisvestingsverordening 2009 voor het grondgebied van de gemeenten Hengelo en Enschede” vastgesteld (hierna: de Huisvestingsverordening). Deze verordening is op 2 juli 2009 inwerking getreden.

  Ingevolge artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingsverordening is het verboden om zonder een omzettingsvergunning van burgemeester en wethouders een woonruimte van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte om te zetten.

  Ingevolge artikel 8, derde lid, van de Huisvestingsverordening kunnen burgemeester en wethouders de vergunning weigeren indien vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat verlening van de omzettingsvergunning zou leiden tot een inbreuk op een geordend woon- en leefmilieu in de omgeving van de woonruimte waarop de aanvraag betrekking heeft.

  Ingevolge het vierde lid kunnen burgemeester en wethouders met betrekking tot de toepassing van voorgaand lid nadere regels stellen.

  Bij besluit van 30 juni 2009 heeft verweerder ter uitwerking van artikel 8, vierde lid, van de Huisvestingsverordening de beleidsregel "Nadere regels beperking onzelfstandige bewoning per buurt/straat" (hierna: Nadere regels 2009) vastgesteld. Deze beleidsregel is gepubliceerd op 15 juli 2009. In de beleidsregel is voor de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT