Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 28 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Utrecht

RECHTBANK UTRECHT

Parketnummer: 16/070267-96

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling d.d. 28 december 2012

In de zaak van de officier van justitie onder het hierboven genoemde parketnummer tegen

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] (Marokko), op [1975],

verblijvende in FPC De Kijvelanden te Rhoon

advocaat mr. S.O. Roosjen te Drachten

heeft de officier van justitie op 15 november 2012 de verlenging van de terbeschikkingstelling gevorderd. Op deze vordering heeft de rechtbank de volgende beslissing gegeven.

1 De stukken

De rechtbank heeft acht geslagen op de zich in het dossier bevindende stukken waaronder:

- een afschrift van het vonnis van deze rechtbank van 21 november 1997, waarbij [verdachte] ter beschikking is gesteld, met bevel tot verpleging van overheidswege, welke terbeschikkingstelling is ingegaan op 19 december 1998;

- een afschrift van het arrest van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 7 juli 1998, waarbij het hof tot eenzelfde strafoplegging is gekomen als de rechtbank;

- een afschrift van de beslissing van deze rechtbank d.d. 9 december 2011, waarbij de termijn van de terbeschikkingstelling laatstelijk is verlengd voor de duur van één jaar;

- de vordering van de officier van justitie d.d. 15 november 2012, strekkende tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling met één jaar;

-het rapport van forensisch psychiatrisch centrum De Kijvelanden d.d. 24 oktober 2012, opgemaakt door drs. M.A. Polan, voorzitter van de raad van bestuur, en A.M. van der Loo, psychiater en hoofd risicomanagement en behandeling, waarin het advies van de zijde van de inrichting is vermeld en waarin wordt geadviseerd tot verlenging van de terbeschikkingstelling voor een termijn van één jaar;

-de wettelijke aantekeningen omtrent de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van [verdachte], over het derde en vierde kwartaal van 2011 en het eerste, tweede en derde kwartaal van 2012.

2 De procesgang

De terbeschikkinggestelde is bij het arrest van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 7 juli 1998 ter beschikking gesteld met bevel tot verpleging van overheidswege.

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting d.d. 17 december 2012 is de officier van justitie gehoord.

Tevens is de terbeschikkinggestelde gehoord, bijgestaan door zijn advocaat.

Voorts is de deskundige A.M. van der Loo, werkzaam bij FPC De Kijvelanden, gehoord.

3 Het standpunt van de inrichting

Het standpunt van de inrichting blijkt uit het onder 1 genoemde rapport. In dat rapport is omtrent [verdachte] het navolgende geconcludeerd.

De heer [verdachte] is van Marokkaanse afkomst en op zevenjarige leeftijd naar Nederland gekomen. Zijn eerste delict heeft de heer [verdachte] in 1992 gepleegd. In 1998 heeft de heer [verdachte] tbs opgelegd gekregen vanwege poging verkrachting, poging verkrachting van iemand onder de twaalf jaar, mishandeling en afpersing. Hij heeft vaker seksueel overschrijdend gedrag laten zien, waardoor hij naar een tuchtschool is gestuurd.

Bij hem is onder andere sprake van een narcistische persoonlijkheidsstoornis met antisociale en theatrale trekken. De heer [verdachte] kent daarnaast een geschiedenis van meerdere traumatische ervaringen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT