Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, 20 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

RECHTBANK ALMELO

Sector bestuursrecht

Registratienummer: 12/771 WOB

uitspraak van de enkelvoudige kamer

in het geschil tussen:

Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente (VOLT-Twente),

eiseres,

gemachtigde: [gemachtigde 1],

en

Area Development Twente,

gevestigd te Enschede, verweerder,

gemachtigde: [gemachtigde 2].

 1. Bestreden besluit

  Besluit van verweerder d.d. 2 juli 2012.

 2. Procesverloop

  Eiseres heeft op 2 januari 2012 verweerder verzocht om bekendmaking van de namen van drie geselecteerde reflectanten (hierna: de inschrijvers) die aan het aanbestedingsproces van de exploitatie van de luchthaven Twente deelnemen. Op 8 februari 2012 heeft verweerder dit verzoek afgewezen.

  Op 11 maart 2012 heeft eiseres tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Bij het bestreden besluit is het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard. Daartegen heeft eiseres op 7 augustus 2012 beroep ingesteld. Verweerder heeft de op het geding betrekking hebbende stukken op 3 september 2012 overgelegd. Op 19 september 2012 heeft eiseres gronden ingediend en op 23 september 2012 aanvullende stukken overgelegd. Daarop heeft verweerder op 4 oktober 2012 aanvullende stukken overgelegd. Op 8 november 2012 heeft verweerder een verweerschrift ingediend. Eiseres heeft vervolgens op 21 november 2012 hierop gereageerd.

  De rechtbank heeft verweerder op 15 oktober 2012, op 22 oktober 2012 en op 12 november 2012 verzocht de documenten waarop het verzoek betrekking heeft, indien gewenst met een verzoek om toepassing van artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), over te leggen. Verweerder heeft bij brieven van 19 oktober 2012 gesteld dat er geen document is waarop het verzoek ziet en bij brief van 20 november 2012 gesteld dat, voor zover de rechtbank doelt op aanbestedingsdocumenten zoals de inschrijving, het overleggen daarvan geen wezenlijke bijdrage levert aan de beoordeling van het beroep.

  Het beroep is behandeld ter openbare zitting van de rechtbank van 22 november 2012, waar de gemachtigde van eiseres is verschenen, terwijl verweerder zich heeft doen vertegenwoordigen door [gemachtigde 3, 4 en 5]. Het onderzoek is ter zitting geschorst om verweerder nogmaals de gelegenheid te geven de gevraagde stukken in te zenden. Ter zitting hebben partijen, voor het geval de stukken worden overgelegd met een verzoek als bedoeld in artikel 8:29 van de Awb en voor het geval de rechtbank zou besluiten dat beperkte kennisneming gerechtvaardigd is, toestemming verleend als bedoeld in artikel 8:29, vijfde lid, van de Awb.

  Op 28 november 2012 heeft gemachtigde van verweerder de gevraagde stukken overgelegd met het verzoek te beslissen dat beperkte kennisneming gerechtvaardigd is. Bij uitspraak van 29 november 2012 heeft de rechtbank bepaald dat beperking van de kennisneming van de stukken A62, A621, A622 en A623 gerechtvaardigd is.

  Het onderzoek ter zitting is voortgezet op 13 december 2012 waarbij voor eiseres en verweerder dezelfde personen verschenen zijn.

 3. Over...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT