Raadkamer van Rechtbank Utrecht, 28 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Utrecht

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

Lurisnummer: KLR-I-2012003117

Rekestnummer: 12/1712

Beschikking van de meervoudige raadkamer op het verzoek om verlof ex artikel 552p, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering

In het kader van een uit België afkomstig internationaal rechtshulpverzoek, in de aldaar aanhangige strafzaak tegen:

[verdachte]

geboren op [1980] te [woonplaats]

wonende [adres], [woonplaats]

heeft de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank verzocht verlof te verlenen om in beslag genomen stukken van overtuiging ter beschikking van de officier van justitie te stellen zodat die kan overgaan tot de afgifte ervan aan voornoemde buitenlandse autoriteiten.

1 De procedure

Het onderzoek heeft plaatsgevonden ter zitting van 17 december 2012, waarbij zijn gehoord de officier van justitie en de verdachte en diens raadsvrouw, mr. M.L. Plas, advocaat te Bunnik.

De rechtbank heeft kennis genomen van de inhoud van het dossier, waaronder:

- een internationaal rechtshulpverzoek van de onderzoeksrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 21 mei 2012, strekkende onder meer tot het doen van doorzoeking ter inbeslagneming aan het [adres] te [woonplaats];

- een vordering uitvoering rechtshulp ex artikel 552n van het Wetboek van Strafvordering van 6 september 2012, welke vordering door de rechter-commissaris op 6 september 2012 is toegestaan zoals gevorderd;

- het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagname van 12 september 2012, waaruit blijkt dat aan het [adres] te [woonplaats] goederen, voorwerpen en/of bescheiden in beslag zijn genomen;

- het verzoek ex artikel 552p, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering van 1 oktober 2012 van de rechter-commissaris tot het verlenen van verlof.

De rechtbank heeft tevens gelet op:

- het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Straatsburg, 20 april 1959);

- het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Straatsburg, 17 maart 1978);

- het Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Straatsburg, 8 november 2001);

- de Uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van Schengen (Schengen, 19 juni 1990);

- de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie (Brussel, 29 mei 2000);

- het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (Wenen, 20 december 1988).

2 Het verzoek

De rechter-commissaris heeft verzocht verlof als bedoeld in artikel 552p, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering te verlenen om de in de woning aan het [adres] te [woonplaats] in beslag genomen stukken ter beschikking te stellen aan de officier van justitie, opdat deze die kan overdragen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT