Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 18 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Zutphen

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

meervoudige economische strafkamer

parketnummer: 06/925013-12

datum uitspraak: 18 december 2012

tegenspraak

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte D],

geboren te [plaats op 1972],

wonende te [plaats, adres]

raadsman mr. R.J. de Boer, advocaat te Coevorden

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 4 december 2012.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

 1. verdachte in of omstreeks de maand november 2009,

  in de gemeente Putten en/of (elders) in Nederland,

  tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

  al dan niet opzettelijk, ongeveer 15.330 kg, althans een hoeveelheid

  consumentenvuurwerk, te weten een aantal flowerbeds en/of mortierbommen en/of

  lawinepijlen/signaalraketten en/of vuurpijlen en/of fonteinen en/of

  Napolitaanse bommen en/of vlinders binnen het grondgebied van Nederland heeft

  gebracht en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft opgeslagen, ten aanzien

  waarvan niet werd voldaan aan de bij het Vuurwerkbesluit gestelde eisen en/of

  de ter uitwerking van dat besluit krachtens artikel 9.2.2.1 van de Wet

  milieubeheer gestelde regels, aangezien:

  - dat vuurwerk (grotendeels) niet was voorzien van een in de Nederlandse taal

  gestelde gebruiksaanwijzing met zodanige aanwijzingen en waarschuwingen dat

  bij het dienovereenkomstig handelen geen letsel of schade bij de gebruiker

  en omstanders kan ontstaan en/of niet was voorzien van een vermelding of

  afbeelding van de soort van het vuurwerk waaruit duidelijk blijkt wat de te

  verwachten effecten tijdens het functioneren zijn;

  en/of

  - die flowerbeds (deels) waren voorzien van meer dan één lont en/of het

  brutogewicht van een aantal van die flowerbeds meer bedroeg dan 10 kg;

  en/of

  - die mortierbommen herlaadbaar waren en/of de lont(en) van die mortierbommen

  niet zodanig was/waren samengesteld, dat het verloop van de ontsteking tot

  het moment van de ontbranding van het consumentenvuurwerk bij voortduring

  zichtbaar was;

  en/of

  - die lawinepijlen/signaalraketten en/of vuurpijlen (deels) niet waren

  voorzien van een vast verbonden stok voor vluchtstabilisatie;

  en/of

  - de effect lading van die lawinepijlen/signaalraketten en/of vlinders niet

  uitsluitend bestond uit zwart buskruit tot een gewicht van ten hoogste 2,5

  gram;

  artikel 1a Wet op de economische delicten

  artikel 9.2.2.1 Wet milieubeheer jo artikel 1.2.2 en artikel 2.1.3

  Vuurwerkbesluit (oud)

  artikel 5, 6, 8 en 9 Regeling nadere eisen aan vuurwerk 2004

  art 1.2.2 lid 1 ahf/ond a Vuurwerkbesluit

  art 2.1.3 lid 1 Vuurwerkbesluit

 2. hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de maand november 2009 te

  Wielen (Duitsland) en/of Twist (Duitsland), althans in Duitsland, buiten het

  Rijk in Europa, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

  al dan niet opzettelijk, meermalen, althans eenmaal,

  (een) (grote) hoeveelheid/hoeveelheden illegaal, 1,4 G en 1,3 G

  consumentenvuurwerk, (thans zijnde professioneel vuurwerk), bestaande uit (te

  Wielen) en/of (te Twist) een aantal/hoeveelheid

  Chinese rollen (Chinesische Rolle) t.w. o.a. (T809, Celebration Cracker

  (100.000)) en/of (T812 Celebration Cracker (300.000)) en/of lawinepijlen

  (Signalrakete) (Zink-Rakete(n) (Typ) 901) en/of Spanisch Cracker of Cracker

  P8) en/of Flowerbeds of Cake Boxen, of batterijen, 199S Assorted Cake (1.3G)

  en/of 36S Battery en/of Cake 114S en/of batterijen Cake (Amici) 78S en/of

  84S Battery en/of 100S Battery (Cake(s) 78S Battery en/of Cake(s) 114 S

  Battery)

  voorhanden heeft gehad en/of heeft opgeslagen, ten aanzien waarvan niet werd

  voldaan aan de bij het Vuurwerkbesluit gestelde eisen of de ter uitwerking van

  voornoemd besluit krachtens artikel 24, derde lid, van de Wet

  milieugevaarlijke stoffen gestelde regels en/of krachtens artikel 9.2.2.1 van

  de wet Milieubeheer, gestelde eisen,

  immers

  was (een deel van) voornoemd vuurwerk niet voorzien van:

  - de aanduiding: "Geschikt voor particulier gebruik'' en/of

  - de naam en/of de handelsnaam en/of het handelskenmerk en/of de naam en/of de

  plaats van vestiging van de fabrikant en/of de importeur of handelaar, en/of

  - een gebruiksaanwijzing met zodanige aanwijzingen en/of waarschuwingen dat

  bij het dienovereenkomstig handelen geen letsel of schade bij de gebruiker

  en/of omstanders kon ontstaan, en/of

  was in strijd met artikel 6 van de Regeling nadere eisen aan vuurwerk 2004

  het brutogewicht van een consumentenvuurwerkartikel, te weten één of meer

  Chinese rol(1en) (thans zijnde professioneel vuurwerk) van 14 kilogram (T809)

  en/of van 21 kilogram (T812), in elk geval meer dan de op grond van voornoemd

  artikel toegestane 10 kilogram, en/of

  bestond de lading van die Chinese rol(1en) en/of lawinepijlen en/of

  (Spanish) Cracker P8 en/of Cake Boxen (thans zijnde professioneel vuurwerk)

  niet uitsluitend uit zwart buskruit zoals bedoeld in artikel 9 van de Regeling;

  artikel 3 van de Wet op de Economische Delicten en/of

  artikel 5 lid 1 onder 2e Wetboek van Strafrecht

  art 1.2.2 lid 1 ahf/ond a Vuurwerkbesluit

  art 2.1.3 lid 1 Vuurwerkbesluit

 3. hij op of omstreeks de nacht van 3 op 4 november 2009 en/of op of omstreeks de

  nacht van 25 op 26 november 2011, althans in de maand november 2011, te

  [plaats, adres 1], (Duitsland) en/of te [plaats, adres 2], (Duitsland), in Duitsland, buiten het

  Rijk in Europa,

  tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, al dan niet

  opzettelijk, meermalen, althans eenmaal, zonder daartoe verleende vergunning,

  een in of op perceel [adres 1 te plaats] (Duitsland), althans een aan

  de [adres 1], en/of op perceel [adres 2 te plaats] gelegen inrichting waar ontplofbare stoffen preparaten of produkten

  worden opgeslagen, zijnde een inrichting genoemd in Categorie 3.1 van de bij

  het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer behorende Bijlage I, in

  werking heeft gehad;

  art 8.1 lid 1 ahf/ond c Wet Milieubeheer en/of paragrafen 17 (1), 40 (2)

  Sprengstoffgesetz (Duitse Wet op de Springstoffen);

  art 3 Wet op de Economische Delicten en/of artikel 5 lid 1 onder 2e Wetboek

  van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT