Hoger beroep van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), 18 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

Arrest d.d. 18 december 2012

Zaaknummer 200.103.859/01

(zaaknummer rechtbank: 330836 / CV EXPL 11-7640)

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de tweede kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

Atlas Air Service AG,

gevestigd te Ganderkesee (BRD),

appellante,

in eerste aanleg: eiseres,

hierna te noemen: Atlas,

advocaat: mr. A.G.W. Leysen, kantoorhoudende te Nijmegen,

tegen

Air Charters Europe B.V.,

gevestigd te Eelde,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: ACE,

advocaat: mr. drs. Th.C. van Schagen, kantoorhoudende te Haarlem.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis uitgesproken op 14 februari 2012 door de rechtbank Assen, sector kanton, locatie Assen (hierna: de kantonrechter).

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 9 maart 2012 is door Atlas hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van ACE tegen de zitting van 27 maart 2012.

De conclusie van de memorie van grieven luidt:

dat het gerechtshof te Leeuwarden, [het hof leest: bij arrest] zo nodig onder verbetering en/of aanvullende gronden zal vernietigen het op 14 februari 2012 tussen partijen door de rechtbank

Assen, sector kanton, locatie Assen, gewezen vonnis en opnieuw rechtdoende

1. Air Charters te veroordelen tot betaling van € 16.080,14 te vermeerderen met de wettelijke rente naar Duits recht vanaf 26 april 20111 tot de dag der algehele voldoening

2. Air Charters te veroordelen tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van € 1.621,45 te vermeerderen met de wettelijke rente naar Duits recht vanaf

1 november 2011 tot de dag de algehele voldoening, met veroordeling van Air Charters in de kosten van beide instanties.

Bij memorie van antwoord is door ACE verweer gevoerd met als conclusie:

het vonnis, gewezen door de rechtbank te Assen, sector Kanton, d.d. 14 februari 2012, te bekrachtigen en om daarbij appellante te veroordelen in de kosten van beide instanties.

Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

De grieven

Atlas heeft vier grieven opgeworpen.

De beoordeling

De feiten

 1. Tegen de vaststelling van de feiten door de kantonrechter in zijn vonnis van

  14 februari 2012 in rechtsoverweging 2. zijn geen grieven gericht, zodat ook in hoger beroep van deze feiten zal worden uitgegaan. Deze feiten komen, samen met hetgeen verder is gesteld en niet of onvoldoende is weersproken, op het volgende neer.

  1.1. Atlas heeft in opdracht en voor rekening van ACE werkzaamheden verricht aan één of meerdere vliegtuigen van ACE onder bijlevering van materialen.

  1.2. Atlas heeft in de periode van 8 oktober 2010 tot en met 22 februari 2011 in totaal 11 facturen verzonden.

 2. Factuur.nr. 10090319 08/10/2010 € 14.618,14

 3. Factuur.nr. 10100221 03/11/2010 € 19.596,15

 4. Factuur.nr. 10110143 10/11/2010 € 53,20

 5. Factuur.nr. 10110179 19/11/2010 € 4.623,08

 6. Factuur.nr. 10120115 15/12/2010 € 1.517,46

 7. Factuur.nr. 10120091 15/12/2010 € 835,29

 8. Factuur.nr. 10120189 16/12/2010 € 2.360,88

 9. Factuur.nr. 11010133 07/01/2011 € 106,40

 10. Factuur.nr. 11010309 21/01/2011 € 164,80

 11. Factuur.nr. 11020066 07/02/2011 € 2.776,76

 12. Factuur.nr. 11020255 22/02/2011 € 2.667,32

  1.3. ACE is namens Atlas op 19 april 2011 en 28 juni 2011 gesommeerd om tot betaling over te gaan van de facturen genoemd onder de nummers 5. tot en met 12., alsmede van (een resterend bedrag uit) eerdere facturen tot een bedrag van

  € 5.651,23 in totaal een bedrag van € 16.080,14 vermeerderd met rente en kosten.

  1.4. ACE heeft bij Atlas tegen de facturen geprotesteerd, onder meer bij

  e-mails van 21 april 2011, 6 mei 2011 en 14 juni 2011.

  In de e-mail van 21 april 2011 gericht aan Atlas staat onder meer vermeld:

  I think we owe Atlas the...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT