Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Groningen, 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Groningen

vonnis

RECHTBANK GRONINGEN

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 123303 / HA ZA 10-1067

Vonnis van 19 december 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap

NDC MEDIAGROEP B.V.,

gevestigd te Leeuwarden,

eiseres,

advocaat mr. I.J. Woltman te Leeuwarden,

tegen

 1. de besloten vennootschap

  GEOTHERMIE NEDERLAND GEBOUWEN BEHEER B.V.,

  gevestigd te Emmen,

 2. de besloten vennootschap

  GEOTHERMIE NEDERLAND HOLDING B.V.,

  gevestigd te Emmen,

 3. [A]

  wonende te [woonplaats],

  gedaagden,

  advocaat mr. J.A. Venema

  Partijen zullen hierna enerzijds NDC en anderzijds Geothermie, de Holding en [A] (tezamen Geothermie c.s.), genoemd worden.

 4. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 30 maart 2011,

  - het proces-verbaal van comparitie van 27 juni 2011,

  - de conclusie van repliek, tevens akte wijziging van eis,

  - de conclusie van dupliek,

  - de akte wijziging van eis,

  - de antwoordakte van Geothermie.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 5. De feiten

  2.1. [A] is bestuurder van de Holding, die op haar beurt bestuurder is van Geothermie. Geothermie is op 1 juni 2010 opgericht.

  2.2. Bij brief van 26 februari 2010 heeft Starck Vastgoed, het makelaarskantoor dat handelde namens NDC, aan de Holding ter attentie van [A] toegezonden de kerncondities waaronder partijen overeenstemming over de (ver)koop van het pand van NDC aan de [adres] te [plaatsnaam], hebben bereikt. Deze brief is ondertekend door [A] namens Geothermie. Afgesproken is een koopsom van € 14.300.000, en een eigendomsoverdracht op uiterlijk 1 augustus 2010. Door Geothermie is een financieringsvoorbehoud gemaakt.

  2.3. Omdat de financiering niet lukte, zijn vervolgens ten opzichte van de overeenkomst van 26 februari 2010 afwijkende afspraken gemaakt. Deze zijn op 7 april 2010 op schrift gesteld en ondertekend. [A] heeft deze afspraken ondertekend namens Geothermie. Afgesproken is een koopsom van € 13.900.000, . In deze schriftelijke afspraken is onder het kopje “Voorbehouden koper” opgenomen dat de ontbindingsmogelijkheden zijn vervallen.

  2.4. Op 8 juni 2010 is een koopakte getekend. In de akte is opgenomen dat NDC aan Geothermie het registergoed, bestaande uit het kantoor-/bedrijfspand, plaatselijk bekend [adres] te [plaatsnaam], verkoopt voor een prijs van € 13.900.000, .

  Namens Geothermie heeft [A] de akte ondertekend. Onder zijn handtekening staat vermeld:

  “Geothermie Nederland Gebouwen Beheer B.V.

  door : Geothermie Nederland Holding B.V.

  door : [A]”.

  In de koopakte zijn onder meer de volgende bepalingen opgenomen:

  in overweging nemende:

  (…)

  1. dat Verkoper en Koper op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt over het verkopen en kopen van het verkochte, van welke overeenstemming blijkt uit de namens verkoper en door koper voor akkoord geaccoordeerde brieven van 26 februari 2010 respectievelijk 7 april 2010, zulks onder de daarin vermelde voorwaarden (…).

  Akte van levering

  Artikel 1

  De akte van levering zal ten overstaan van de notaris worden verleden op 1 augustus 2010 of zoveel eerder of later als partijen nader zullen overeenkomen.

  Waarborgsom, bankgarantie

  Artikel 6

 6. Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen dient Koper uiterlijk op de datum gelegen twee weken na de datum waarop de koopakte namens beide partijen is ondertekend bij de notaris als waarborgsom te storten een bedrag groot één miljoen driehonderdnegentigduizend euro ( € 1.390.000,00), zulks op de Kwaliteitsrekening. (…)

 7. In plaats van deze waarborgsom kan Koper desgewenst uiterlijk op het hiervoor in lid 1 van dit artikel gemelde tijdstip bij en ten genoegen van de notaris een schriftelijke bankgarantie tot het in lid 1 gemelde bedrag doen stellen. (…)

  Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en boete

  Artikel 17

 8. Bij niet of niet tijdige nakoming van de Koopvereenkomst anders dan door overmacht is de nalatige Partij aansprakelijk voor alle daaruit voor de andere Partij ontstane schade met kosten en rente, ongeacht het feit of de nalatige in verzuim is in de zin van het hierna bepaalde.

  (…)

 9. Wanneer een Partij in verzuim is, heeft de andere Partij de keuze tussen:

  1. uitvoering van de Koopovereenkomst te verlangen, in welk geval de Partij die in verzuim is na afloop van voormelde termijn van acht dagen voor elke nadien ingegane dag tot aan de dag van nakoming aan de andere Partij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van drie promille van de koopprijs; of

  2. de koopovereenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden in welk geval de nalatige Partij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zal zijn ten behoeve van de andere Partij van tien procent van de koopprijs.

  Ingeval een Partij, nadat zij conform het hiervoor sub a vermelde uitvoering van de Koopovereenkomst heeft verlangd, alsnog vanwege het niet nakomen door de andere Partij de Koopovereenkomst conform het sub b bepaalde ontbindt, is de Partij die in verzuim is de sub b bedoelde boete verschuldigd vermeerderd met een rentevergoeding van 8% op jaarbasis over het bedrag van de koopprijs vanaf het moment dat de Partij die in verzuim is tot aan de datum van de sub b bedoelde ontbinding, en vervalt de hiervoor sub a vermelde boete.

  (…)

 10. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering op de eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

  Financieringsvoorbehoud

  Artikel 19

  Koper heeft geen financieringsvoorbehoud gemaakt.

  2.5. Door Geothermie is noch een waarborgsom gestort noch een bankgarantie afgegeven.

  2.6. Bij brief van 29 juni 2010 heeft NDC Geothermie in gebreke gesteld en haar een termijn van acht dagen verleend om de zekerheid in de vorm van een bankgarantie of waarborgsom te stellen.

  2.7. Levering van de zaak, welke was gepland op 2 augustus 2010, heeft niet plaatsgevonden omdat Geothermie de koopprijs niet kon financieren.

  2.8. Partijen zijn vervolgens in overleg gegaan om alsnog tot levering te kunnen komen. Bij brief van 5 augustus 2010 heeft NDC Geothermie in gebreke gesteld en gesommeerd binnen acht dagen de koopprijs te betalen, te vermeerderen met de boete als bedoeld in artikel 17, derde lid, onder a, van de koopakte en het registergoed af te nemen. Bij brief van

  1 september 2010 heeft NDC de Holding en [A] aansprakelijk gesteld voor de schade, kosten, rente en boete van 3 promille per dag. Bij vonnis in kort geding van 22 oktober 2010 is Geothermie veroordeeld om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis medewerking te verlenen aan de notariële levering onder betaling van de koopprijs, vermeerderd met de verschuldigde contractuele boetes.

  2.9. Bij brief van 8 december 2010 aan Geothermie c.s. heeft NDC de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden.

 11. Het geschil

  3.1. NDC vordert - samengevat -, na wijzigingen van eis, gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan haar van:

  (1) de verschuldigde boete op grond van de koopakte van 8 juni 2010, zijnde een bedrag van € 1.853.333,33, en/of de door eiseres geleden schade als gevolg van wanprestatie of onrechtmatige daad, welke schade in ieder geval gelijk kan worden gesteld met deze boete, te vermeerderen met de wettelijke rente;

  (2) de schade die ziet op de courtage van de makelaar, zijnde een bedrag van € 111.200, ., te vermeerderen met de wettelijke rente;

  (3) schade die hoger ligt dan het onder 1 gevorderde, nader op te maken bij staat.

  (4) de kosten van het geding, waaronder de kosten van het beslag.

  3.2. Geothermie c.s. heeft bezwaar gemaakt tegen de wijziging van eis. Daarnaast heeft zij verweer gevoerd tegen de (hoogte van de) boete, de gevorderde schadevergoeding en aansprakelijkheid van de Holding en [A] als bestuurders van Geothermie.

 12. De beoordeling

  Wijziging van eis bij akte

  4.1. Geothermie c.s. stelt dat de eiswijziging bij akte in strijd is met de goede procesorde omdat NDC bij repliek haar eis in die zin had gewijzigd dat uitdrukkelijk schade werd gevorderd en niet de boete, terwijl zij de eis thans weer wijzigt naar de boete. Daarnaast is de eis niet meer begrijpelijk omdat de boete en/of de schade wordt gevorderd.

  4.2. De rechtbank overweegt dat ingevolge artikel 130 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) eiser, zolang de rechter nog geen eindvonnis heeft gewezen, bevoegd is zijn eis of de gronden daarvan te veranderen of te vermeerderen. De gedaagde is bevoegd hiertegen bezwaar te maken, op grond dat de verandering of vermeerdering in strijd is met de eisen van een goede procesorde.

  4.3. Wat betreft het onder (1) gevorderde, heeft NDC bij dagvaarding gevorderd de betaling van de boete, hetgeen zij bij repliek heeft gewijzigd in betaling van schade, welke in ieder geval gelijk kan worden gesteld met de in de koopovereenkomst opgenomen boete. De wijziging van eis nadien bij akte, merkt de rechtbank...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT