Kort geding van Rechtbank Utrecht, Sector kanton, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK UTRECHT

sector handel en kanton

kantonrechter

locatie Amersfoort

zaaknummer: 844791 AV EXPL 12-178 WV(4208)

kort geding vonnis van 21 december 2012

inzake

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

verder ook te noemen: [eiseres],

eisende partij,

gemachtigde: mr. L. Kruiswijk,

tegen

mr. Raimond Dufour q.q.,

in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] B.V.,

kantoorhoudende te Amersfoort,

verder ook te noemen: de curator,

vrijwillig verschenen,

verwerende partij,

procederende in persoon.

 1. Het verloop van de procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit het volgende:

  - de concept-dagvaarding met producties

  - de faxen van beide partijen van 13 december 2012 met producties

  - de mondelinge behandeling op 14 december 2012 ter gelegenheid waarvan de curator vrijwillig is verschenen

  - de pro forma aanhouding tot 18 december 2012

  - de fax van de raadsman van [eiseres] dat partijen geen minnelijke regeling hebben bereikt en dat vonnis wordt gevraagd.

  1.2. Vervolgens is uitspraak bepaald.

 2. De feiten

  2.1. Op 10 mei 2010 is tussen [eiseres] en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] B.V., hierna; de vennootschap, een koopovereenkomst gesloten op grond waarvan de vennootschap gehouden was tot het leveren aan [eiseres] van een perceel grond gelegen op het recreatiepark “[naam]”. [eiseres] heeft op grond van de aan de koopovereenkomst verbonden aannemingsovereenkomst op het gekochte perceel een chalet geplaatst.

  2.2. De vennootschap hanteert een Parkreglement waarin, voor zover relevant, het volgende is opgenomen:

  “(…)

  Artikel 4

  (…)

 3. Kosten verbonden aan het gebruik van gas, water en elektriciteit komen voor rekening van Koper, alsmede de zuiveringslasten en zakelijke belastingen, zoals onder andere onroerende zaak-belasting, rioolrechten, waterschapslasten, toeristenbelasting en forensenbelasting. De kosten van gas, water en elektriciteit (inclusief een opslag voor ondermeer administratie- en overige onkosten) worden de Koper door de Beheerder in rekening gebracht, respectievelijk in voorkomend geval door de betreffende leverancier(s).

  (…)

  Artikel 16

 4. De Eigenaar/Gebruiker die:

  a. de bepalingen van dit reglement of de besluiten van de Beheerder niet nakomt of overtreedt;

  b. zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens de andere eigenaars en/of gebruikers;

  c. zijn financiële verplichtingen jegens de Vennootschap en/of de Beheerder niet nakomt;

  kan door de Beheerder op zijn nalatigheid worden gewezen op de wijze zoals hierna in lid 3 is vermeld.

 5. Worden één of meer der in het vorige lid bedoelde gedragingen, na daarop te zijn gewezen door de Beheerder, andermaal gepleegd of voortgezet, dan kan de Beheerder besluiten tot ontzegging van het gebruik van het park en de algemene voorzieningen (waaronder uitdrukkelijk mede begrepen zijn de wegen, paden en (infrastructurele) voorzieningen). Tevens kan de Beheerder en/of de Vennootschap besluiten tot het afsluiten van gas, water en elektra.

 6. De Beheerder zal zijn voornemen tot ontzegging van het gebruik meedelen aan de betreffende Eigenaar/Gebruiker door het verzenden van een aangetekend schrijven waarin de gerezen bezwaren zijn vermeld.

 7. Een besluit tot ontzegging van het gebruik zal niet eerder ten uitvoer mogen worden gebracht dan na verloop van één maand na verzending van de kennisgeving als in lid 3 bedoeld. Beroep op de rechter schorst de tenuitvoerlegging van de ontzegging op, met dien verstande, dat de schorsing wordt opgeheven en de ontzegging wordt uitgevoerd als de rechter zich met deze ontzegging verenigt, ook al heeft belanghebbende nog de mogelijkheid de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT