Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 20 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Roermond

RECHTBANK ROERMOND

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 2012 / 985

uitspraak van de meervoudige kamer van 20 december 2012 in de zaak tussen

Media Groep Limburg B.V., te Sittard, eiseres

(gemachtigde: mr. J.L.J.E. Koster),

en

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond, verweerder

(gemachtigde: mr. J.D.E. van den Heuvel).

Procesverloop

Bij besluit van 1 mei 2012 heeft verweerder aan Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad (verder: DDL/LD) een uittreksel verstrekt van de integriteitsmeldingen die burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond sedert 8 september 2010 hebben gedaan. Tegen dit besluit van 1 mei 2012 (het bestreden besluit) heeft eiseres bij verweerder bezwaar ingediend, met het verzoek ten aanzien daarvan in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de rechtbank. Verweerder heeft met dit verzoek ingestemd en het bezwaarschrift doorgezonden aan de rechtbank.

De zaak is gevoegd met de eveneens tussen partijen in geding zijnde zaak onder zaaknummer 12/355, en met toepassing van artikel 8:52 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) behandeld ter zitting van de rechtbank op 11 juli 2012. Op deze zitting zijn namens eiseres verschenen haar gemachtigde, [naam 1], [naam 2] en [naam 3]. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door haar hierboven genoemde gemachtigde en

L. van den Bongard. De ten tijde van de zitting nog als derde-partij gestelde, [naam 4], is eveneens ter zitting verschenen.

Bij brief van 10 september 2012 heeft verweerder gebruik gemaakt van de gelegenheid, die de rechtbank had geboden door haar tussenuitspraak van 31 juli 2012, door het besluit van

1 mei 2012 nader te motiveren en door inzending van nadere stukken. Ten aanzien van die nadere stukken heeft verweerder de rechtbank gevraagd om toepassing van het bepaalde in artikel 8:29, eerste lid, van de Awb. Tevens is te kennen gegeven dat de leden van verweerders college niet (meer) aan de procedure wensen deel te nemen als derde-partij.

Eiseres heeft schriftelijk gereageerd op verweerders brief van 10 september 2012 en gepersisteerd bij het beroep. De rechtbank heeft daarop op 18 december 2012 beslist dat beperkte kennisneming van de nader ingezonden stukken is gerechtvaardigd en eiseres heeft vervolgens erin toegestemd, dat uitsluitend de rechtbank kennis neemt van die stukken.

De rechtbank heeft met toepassing van artikel 8:57, tweede lid, van de Awb het onderzoek gesloten op 29 november 2012 en bepaald dat uitspraak wordt gedaan binnen zes...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT