Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, 28 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

RECHTBANK ALMELO

Sector Kanton

Locatie Enschede

Zaaknummer: 423762 EJ VERZ 12-7704

Beschikking van de kantonrechter d.d. 28 december 2012 in de zaak van:

de stichting

Stichting Rijksmuseum Twenthe

gevestigd en kantoorhoudende te Enschede

verzoekster

hierna te noemen: Rijksmuseum Twenthe, vertegenwoordigd door mevr. L. Musterd

gemachtigde: mr. B.J. van Beek

advocaat te Enschede

tegen

[verweerster]

wonende te [woonplaats]

verweerster

hierna te noemen: [verweerster]

gemachtigde: mr. M.J.W. Hoek,

advocaat te Alphen aan den Rijn

 1. Het verloop van de procedure:

  1.1 Bij verzoekschrift dat op 27 november 2012 is ingekomen ter griffie van de rechtbank Almelo, sector kanton, locatie Enschede, vraagt Rijksmuseum Twenthe de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 1 januari 2013 te ontbinden. [Verweerster] heeft een verweerschrift ingediend. Het verzoek is op 19 december 2012 mondeling behandeld en de griffier heeft daarvan proces-verbaal opgemaakt.

 2. De feiten:

  2.1 [Verweerster], geboren [1967], is op basis van een arbeidsovereenkomst op 1 november 1999 als suppoost en gastvrouw in dienst getreden van het Rijksmuseum Twenthe. Haar salaris bedraagt, bij een arbeidsduur van 28 uur per week, laatstelijk € 1.682,-- bruto per maand, te vermeerderen met een eindejaarsuitkering van € 456,00 bruto, een en ander te vermeerderen met 8% vakantietoeslag. Op de partijen is van toepassing de CAO 2011-2013 verzelfstandigde rijksmusea, hierna te noemen de CAO. Rijksmuseum Twenthe valt onder de werkingssfeer van de CAO. In bijlage 6 van de CAO is bepaald:

  Bij het voornemen tot reorganisatie dienen de vakbonden tijdig worden

  betrokken. Onder reorganisatie wordt verstaan een verandering in de

  organisatie, zoals bedoeld in artikel 25 eerste lid, onder a tot en met f

  van de wet op de ondernemingsraden, met permanente directe en ingrijpende rechtspositionele gevolgen voor werknemers

  Alvorens tot de uitvoering van een reorganisatie over te gaan dient

  overeenstemming te bestaan met vakbonden over de rechtspositionele

  gevolgen van de reorganisatie.

  In een andere bijlage van de CAO is een bepaling opgenomen die erop neerkomt dat de inzet van vrijwilligers in overleg met de ondernemingsraad wordt vastgesteld en dat het uitgangspunt daarbij is dat de inzet van vrijwilligers niet mag leiden tot verdringing van reguliere functies in betaalde arbeid.

  2.2 [Verweerster] is sinds eind juni 2012 volledig arbeidsongeschikt.

  2.3 Bij subsidiebesluit van 18 september 2012 (Ministerie van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap) is bepaald dat het Rijksmuseum Twenthe over de periode van 2013 tot en met 2014 een subsidie zal worden toegekend van € 2.513.013,-- per jaar. In 2012 bedroeg de subsidie € 3.416.300,--. De verminderde subsidie is gebaseerd op het advies “Slagen in cultuur, culturele basisinfrastructuur 2013-2016”. Uitgangspunt van het besluit en advies is dat het museum zijn taak beperkt tot het behoud en beheer van de collectie. Naar aanleiding van het besluit heeft het bestuur van Rijksmuseum Twenthe ervoor gekozen er naar te streven het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT