Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Roermond

RECHTBANK ROERMOND

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12 / 406

uitspraak van de meervoudige kamer van 21 december 2012 in de zaak tussen

[naam 1], [naam 2] en ir.[naam 3], te Reuver, eisers

(gemachtigde: mr. R.A.M. Verkoijen),

en

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel, verweerder

(gemachtigde: mr. X.P.C. Wynands),

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: [naam 4], te Reuver.

Procesverloop

Bij besluit van 26 november 2011 (het primaire besluit) heeft verweerder aan derde-partij een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, ten eerste , van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), hierna te noemen omgevingsvergunning voor binnenplanse afwijking, verleend ten behoeve van gebruikswijziging van een woonvertrek in een ruimte bij het bestaande café om te vergaderen, kleinschalige recepties te houden en te darten.

Bij besluit van 17 februari 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerder wederom op het bezwaar van eisers beslist.

Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Eisers hebben naar aanleiding van het verweerschrift de gronden van het beroep aangevuld.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 december 2012, gevoegd met de beroepen van eisers in de zaken [procedurenummers]. Van eisers zijn daar verschenen [naam 1] en [naam 3] . Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde en mr. M.W.G. Gommans-Janssen. Derde-partij is in persoon verschenen.

Overwegingen

  1. Bij besluit van 17 augustus 2009 is aan derde-partij als exploitant van café [naam] te Reuver op grond van de toenmalige Wet op de Ruimtelijke Ordening, met toepassing van de daartoe aanwezige binnenplanse bevoegdheid, vrijstelling van het bestemmingsplan “Centrum Reuver” verleend alsmede een bouwvergunning. Dat besluit betrof dezelfde functiewijzing en bouwwerkzaamheden als de thans in geding zijnde omgevingsvergunning voor binnenplanse afwijking. Aan de destijds verleende vrijstelling en vergunning is door derde-partij uitvoering gegeven. Bij besluit van 7 december 2009 heeft verweerder het bezwaar van eisers, die het naastgelegen pand bewonen, ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 17 juni 2010 heeft deze rechtbank het beroep tegen dat besluit ongegrond verklaard.

  2. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft in haar uitspraak van 16 maart 2011 in hoger beroep, voor zover in dezen van belang, overwogen dat verweerders aan zijn besluit van 7 december 2009 geen concrete, objectieve gegevens ten grondslag heeft gelegd waaruit volgt dat aan de in het Bouwbesluit opgenomen grenswaarden voor zowel lucht- als contactgeluid wordt voldaan. De Afdeling heeft daaraan de conclusie verbonden dat onduidelijk is op grond waarvan verweerder het aannemelijk heeft geacht dat het bouwplan in overeenstemming is met artikel 3.18 van het Bouwbesluit. Het door eisers overgelegde akoestisch onderzoek bood naar het oordeel van de Afdeling aanknopingspunten voor het oordeel dat de met dit bouwplan aangevraagde isolatie ontoereikend is om de gebruiksmogelijkheden van het aangrenzende pand van eisers te waarborgen. De Afdeling is daarom tot het oordeel gekomen dat het besluit op bezwaar van 7 december 2009 in zoverre onzorgvuldig was voorbereid. De Afdeling heeft in haar uitspraak tevens overwogen dat de te verwachten geluidsoverlast vanwege de uitbreiding van het café deel uitmaakt van de belangenafweging bij het verlenen van vrijstelling. Nu de volgens het akoestisch onderzoek te treffen voorzieningen niet overeenkomen met de volgens de bouwtekening genomen maatregelen, dient naar het oordeel van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT