Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Utrecht

RECHTBANK ‘s-GRAVENHAGE

Nevenzittingsplaats Utrecht

Sector bestuursrecht

Vreemdelingenkamer

zaaknummer: AWB 12/38646 en 12/38516

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 21 december 2012 in de zaak tussen

[eiser], geboren op [1978], van Irakese nationaliteit, eiser, en

[eiseres], geboren op [1981], van Irakese nationaliteit, eiseres,

mede voor hun minderjarige kinderen, [kind 1], geboren op [1999], van gestelde Irakese nationaliteit, [kind 2], geboren op [1998], van gestelde Irakese nationaliteit; [kind 3], geboren op [1997], van gestelde Irakese nationlialiteit en [kind 4], geboren op [2011], van gestelde Irakese nationaliteit, hierna allen gezamenlijk ook te noemen: eisers,

(gemachtigde: mr. J.J. Eizinga),

en

de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verweerder,

(gemachtigde: S. Faddach).

Procesverloop

Verweerder heeft op 10 december 2012 aan eiser en eiseres de maatregel van bewaring op grond van artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw) opgelegd.

Eisers hebben hiertegen beroep ingesteld bij deze rechtbank. Op grond van artikel 94, eerste lid, van de Vw strekt dit beroep tevens tot toekenning van schadevergoeding.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 17 december 2012. Eisers zijn verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Op 19 december 2012 heeft de rechtbank het onderzoek heropend en verweerder in de gelegenheid gesteld inlichtingen te verschaffen over de uitzetting van eisers. Verweerder heeft hierop op 20 december 2012 gereageerd. Verweerder heeft op 18 december 2012 de maatregel van bewaring opgeheven en eisers uitgezet naar België.

Nadat partijen de rechtbank toestemming hebben gegeven de zaak zonder nadere zitting af te mogen doen, heeft de rechtbank het onderzoek heden gesloten.

Overwegingen

  1. Nu de bewaring is opgeheven, beperkt de beoordeling van dit geschil zich tot de vraag of aan eisers schadevergoeding moet worden toegekend. In dit verband moet de vraag worden beantwoord of de oplegging of tenuitvoerlegging van de maatregel van bewaring op enig moment onrechtmatig is geweest.

  2. Op grond van artikel 106 van de Vw kan de rechtbank, indien zij de opheffing van de maatregel van bewaring beveelt, dan wel de bewaring reeds voor de behandeling van het verzoek om opheffing van die maatregel wordt opgeheven, aan eisers een schadevergoeding ten laste van de Staat toekennen.

  3. Alvorens aan een inhoudelijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT