Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Roermond

RECHTBANK ROERMOND

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12 / 120

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 21 december 2012 in de zaak tussen

[eiser], te Weert, eiser

(gemachtigde A. Oosters),

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Weert, verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 28 februari 2011 heeft verweerder krachtens artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: Wet WOZ), de waarde van de onroerende zaak, plaatselijk bekend als [adres] (hierna: de woning) te Weert, per waardepeildatum 1 januari 2010 vastgesteld op € 179.000,= voor het tijdvak 1 januari 2011 tot 1 januari 2012.

De gemachtigde heeft namens eiser bij brief van 23 maart 2011 bezwaar ingediend tegen voornoemd besluit.

Bij uitspraak op bezwaar van 19 december 2011 heeft verweerder eisers bezwaar gegrond verklaard en de vastgestelde waarde verlaagd naar € 165.000,=.

De gemachtigde heeft namens eiser op 24 januari 2012 tegen dat besluit beroep ingesteld voor zover het betreft de toegekende proceskostenvergoeding.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken en een verweerschrift ingezonden.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 19 november 2012. Namens eiser zijn verschenen A. Oosters en [naam]. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. D.J. Vecht.

Geschil en beoordeling

  1. In geschil is uitsluitend het niet vergoeden door verweerder van de kosten van het in bezwaar overgelegde deskundigenrapport.

  2. Eiser heeft zich op het standpunt gesteld dat de kosten van het deskundigenrapport ad € 380,80 (inclusief BTW) volledig voor vergoeding in aanmerking komen.

    Eisers gemachtigde heeft ter zitting nader gemotiveerd dat hoewel verweerder naar aanleiding van het door eiser ingediende bezwaarschrift in de conceptuitspraak op bezwaar eisers bezwaar reeds gegrond heeft verklaard en de WOZ-waarde heeft verlaagd naar € 165.000,=, hij van mening was dat hij deze waarde toch nog op juistheid moest laten controleren door een door hem ingeschakelde taxateur. Eiser is van mening dat hij de waarde genoemd in een conceptuitspraak eerst dient te controleren, alvorens hij akkoord kan gaan met die waarde. Zodoende is eiser van mening dat hij de kosten van dit deskundigenrapport redelijkerwijs heeft gemaakt niettegenstaande het feit dat verweerder de waarde reeds had verlaagd. Dat uit dit deskundigenrapport vervolgens bleek dat verweerder de waarde in de conceptuitspraak correct had vastgesteld, doet hier volgens eiser niet aan af.

  3. Verweerder stelt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT