Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Roermond

RECHTBANK ROERMOND

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 11 / 1765

uitspraak van de meervoudige kamer van 21 december 2012 in de zaak tussen

[naam 1], [naam 2] en ir.[naam 3], te Reuver, eisers

(gemachtigde: mr. R.A.M. Verkoijen),

en

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel, verweerder

(gemachtigde: mr. A.G.J. van Loon),

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: [naam 4], te Reuver, (hierna: vergunninghouder)

Procesverloop

Bij besluit van 14 november 2011 (het bestreden besluit) heeft verweerder na de openbare voorbereidingsprocedure te hebben toegepast, een omgevingsvergunning verleend op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, ten derde, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor zogeheten buitenplans afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van gronden als horecaterras bij een café.

Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Eisers hebben naar aanleiding van het verweerschrift de gronden van het beroep aangevuld.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 december 2012, gevoegd met de beroepen in de zaken van eisers met nummers [procedurenummers]. Na de zitting zijn die zaken weer gesplitst. Van eisers zijn ter zitting verschenen [naam 1] en [naam 3]. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Vergunninghouder is in persoon verschenen.

Overwegingen

  1. Bij besluit van 22 juni 2009 heeft verweerder aan vergunninghouder, exploitant van café [naam] aan de [adres] te Reuver, een exploitatievergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Beesel verleend ten behoeve van, onder meer, een horecaterras aan de overzijde van de [adres]. In bezwaar en beroep tegen die vergunning hebben eisers, die een woning aanpandig aan het café bewonen, onder meer betoogd dat het terras aan de overzijde in strijd is met het bestemmingsplan, zodat een weigeringsgrond van de APV van toepassing is. In een tussenuitspraak van 8 december 2010 heeft deze rechtbank geoordeeld dat de gronden aan de overzijde van het café ingevolge het geldende bestemmingsplan bestemd zijn voor verkeersdoeleinden en parkeervoorzieningen, zodat het gebruik van deze gronden als terras in strijd is met dat bestemmingsplan en verweerder derhalve gehouden was om de gevraagde exploitatievergunning voor dat terras te weigeren. In de einduitspraak van 30 september 2011 [procedurenummer] heeft de rechtbank, zelf in de zaak voorziend, de aan vergunninghouder verleende exploitatievergunning voor het bedoelde terras herroepen en de aanvraag voor die exploitatievergunning afgewezen.

  2. Als eigenaar van de desbetreffende percelen heeft de gemeente Beesel vervolgens een aanvraag gedaan om een omgevingsvergunning, teneinde de strijdigheid van het beoogde gebruik als horecaterras met het bestemmingsplan op te heffen en aldus exploitatie daarvan mogelijk te maken. De gemeente heeft daartoe op 14 november 2011 een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Daarin is onder meer vermeld dat er een ontwerp-bestemmingsplan partiële herziening kern Reuver, ertoe strekkende om horecaterrassen met verkeersdoeleinden en parkeervoorzieningen te kunnen combineren, in procedure is dat onder meer op die percelen horecaterrassen toestaat, maar dat dit nog niet is vastgesteld. De aanvraag beoogt voor het betrokken terras op de vaststelling van de partiële herziening vooruit te lopen. In de door de gemeente ingediende ruimtelijke onderbouwing is in het bijzonder ingegaan op de vraag of het gebruik van het terras en met name het daarop geproduceerde geluid, een onevenredige inbreuk op het woon- en leefklimaat van omwonenden zou maken. Op basis van akoestisch onderzoek door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV is die vraag ontkennend beantwoord. Verweerder heeft die visie in het bestreden besluit overgenomen en heeft daarbij gemotiveerd waarom de door eisers tegen het ontwerp-besluit naar voren gebrachte...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT