Kort geding van Rechtbank Almelo, 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 133373/ KG ZA-245

Vonnis in kort geding van 19 december 2012

in de zaak van

[Eiseres],

gevestigd te [plaats],

eiseres,

advocaat mr. R. Bijlsma te Arnhem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STORK PLASTICS MACHINERY B.V.,

gevestigd te Hengelo,

gedaagde,

advocaten mr. C.R. Huiskes en mr. C.J. Hottinga te Enschede.

Partijen zullen hierna ‘[eiseres]’ en ‘Stork’ genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding met producties

  - de producties van Stork

  - de mondelinge behandeling

  - de pleitnota van [eiseres]

  - de pleitnota van Stork.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. [Eiseres] is op 1 mei 2009 benoemd tot statutair directeur bij Stork. Partijen hebben daartoe een managementovereenkomst voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van zes maanden, gesloten.

  2.2. In de managementovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat [eiseres] per dagdeel een management fee ontvangt van € 625,00 exclusief BTW, waarbij [eiseres] de managementfee maandelijks achteraf zal declareren in de eerste week van elke maand. Stork dient ervoor zorg te dragen dat de betaling van de declaratie binnen veertien dagen na factuurdatum door [eiseres] is ontvangen.

  2.3. De managementovereenkomst is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

  2.4. De management fee over de maanden augustus en september 2012 is betaald door Stork.

  2.5. Stork heeft de management fee over de maand oktober 2012 niet betaald. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het aanhangig maken van onderhavig kort geding door [eiseres].

 3. Het geschil

  3.1. [Eiseres] vordert - samengevat - veroordeling van Stork tot betaling van de achterstallige en toekomstige management fee over de maanden oktober, november, december 2012 en januari tot en met begin februari 2013.

  3.2. Stork voert verweer.

  3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

 4. De beoordeling

  4.1. Gelet op de aard van de vordering is er sprake van een spoedeisend belang.

  4.2. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan. Stork heeft de managementovereenkomst opgezegd met inachtneming van de in die overeenkomst afgesproken opzegtermijn van zes maanden. Stork is dan ook over die zes maanden de in de overeenkomst vastgelegde management fee verschuldigd aan [eiseres]. De overeenkomst is per 3 augustus 2012 opgezegd. [Eiseres] heeft dit gesteld...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT