Kort geding van Rechtbank Almelo, 18 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 133657 / KG ZA 12-256

Vonnis in kort geding van 18 december 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[EISERES],

gevestigd te [plaats],

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. D. de Jong te Zeist,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[GEDAAGDE],

gevestigd te [plaats],

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. J.Ch. van der Tak te Bergen op Zoom.

Partijen zullen hierna ‘[eiseres]’ en ‘[gedaagde]’ genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding met producties

  - de eis in reconventie en producties aan de zijde van [gedaagde]

  - de mondelinge behandeling

  - de pleitnota van [eiseres]

  - de pleitnota van [gedaagde].

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. [Eiseres] heeft in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten grond- riolerings- en verhardingswerken uitgevoerd op industrieterrein De Noordermors te Rijssen.

  2.2. [Eiseres] en [gedaagde] hebben in dat kader een overeenkomst van onderaanneming gesloten met elkaar. De oorspronkelijke aanneemsom bedroeg € 463.063,89.

  2.3. Ingevolge de overeenkomst dient elke rekening van [gedaagde] voorzien te zijn van een door een projectleider/hoofduitvoerder getekende leverantiebon.

  2.4. Een deel van de opdracht, het werk aan een groenzone, dient - in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten - in regie te worden uitgevoerd.

  2.5. [Gedaagde] heeft werkzaamheden verricht waarvoor zij [eiseres] facturen (voorzien van een leverantiebon) heeft verstuurd. De facturen betroffen zowel besteks- als regiewerk. [Eiseres] heeft een bedrag van € 728.141,= voldaan aan [gedaagde].

  2.6. Bij vonnis van 24 oktober 2012 heeft de voorzieningenrechter in deze rechtbank de vordering van [gedaagde] tot betaling van een voorschot van € 100.000,=, afgewezen. De vordering van [gedaagde] tot afgifte van bepaalde bescheiden, heeft de voorzieningenrechter, op straffe van verbeurte van een dwangsom, toegewezen en uitvoerbaar bij voorraad verklaard, een en ander zoals nader bepaald in voornoemd vonnis.

  2.7. [Gedaagde] heeft, na daartoe op 27 november 21012 verkregen verlof van de voorzieningenrechter in deze rechtbank, op 28 november 2012 ten laste van [eiseres] conservatoir derdenbeslag laten leggen onder de gemeenten Oldenzaal, Rijssen-Holten en Almelo en onder de provincie Gelderland.

  2.8. De beslagen zijn gelegd ter verzekering van verhaal van een door [gedaagde]e op [eiseres] gepretendeerde vordering van € 550.000,=, een en ander zoals nader omschreven in het in het verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag van 27 november 2012.

 3. Het geschil in conventie

  3.1. [Eiseres] vordert samengevat - de opheffing van de op 28 november 2012 ten laste van haar gelegde (derden)beslagen, alsmede - indien en voor zover beslag onder de gemeente Rijssen-Holten nog niet is gelegd - een verbod om over te gaan tot beslaglegging onder de gemeente Rijssen-Holten, op straffe van een dwangsom.

  3.2. [Gedaagde] voert verweer.

  3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

 4. Het geschil in reconventie

  4.1. [Gedaagde] vordert - samengevat- afgifte van alle tekeningen, detailtekeningen en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT