Verzet van Centrale Raad van Beroep, 11 de Enero de 2013

Datum uitspraak11 de Enero de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

11/2729 AOW-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 8 april 2011, 10/4125 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[A. te B. ] (appellant)

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)

Datum uitspraak: 11 januari 2013

PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 16 september 2011 heeft de Raad het door appellant ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 16 september 2011 heeft appellant verzet gedaan.

Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 13 december 2012, waar partijen niet zijn verschenen.

OVERWEGINGEN

De uitspraak van de Raad van 16 september 2011 berust op de overwegingen dat het verschuldigde griffierecht niet binnen de bij - aangetekend verzonden - brief van 28 juli 2011 gestelde termijn van vier weken is bijgeschreven op de rekening van de Raad dan wel ter griffie is gestort, en dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellant niet in verzuim is geweest.

Uit de gedingstukken blijkt dat appellant de Raad bij brief van 25 augustus 2011, en dus op de laatste dag van de betalingstermijn, heeft bericht dat hij gezien zijn financiële situatie niet in staat is het verschuldigde griffierecht te voldoen. Op deze brief heeft de Raad niet gereageerd.

In deze omstandigheden heeft de Raad aanleiding gezien appellant bij - aangetekend verzonden - brief van 5 juni 2012 opnieuw in de gelegenheid te stellen het griffierecht, binnen acht weken, te voldoen.

De Raad stelt vast dat het griffierecht - ook - binnen deze termijn niet is betaald.

Dit betekent dat het verzet ongegrond dient...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT