Verzet van Centrale Raad van Beroep, 11 de Enero de 2013

Datum uitspraak11 de Enero de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/209 ANW-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 13 december 2011, 10/5860 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[A. te B.]

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)

Datum uitspraak 11 januari 2013.

PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 29 juni 2012 heeft de Raad het door appellante ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 29 juni 2012 heeft appellante verzet gedaan.

Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 13 december 2012, waar partijen - de Svb met voorafgaand bericht - niet zijn verschenen.

OVERWEGINGEN

De uitspraak van de Raad van 29 juni 2012 berust op de overwegingen dat het verschuldigde griffierecht niet binnen de bij - aangetekend verzonden - brief van 17 april 2012 gestelde (laatste) termijn van vier weken is bijgeschreven op de rekening van de Raad dan wel ter griffie is gestort, en dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellante niet in verzuim is geweest.

Vaststaat dat het griffierecht niet is betaald.

In het verzetschrift heeft appellante aangevoerd dat zij problemen heeft ondervonden met het overmaken van het griffierecht via de bank in Marokko.

Reeds bij brief van 17 april 2012 heeft de Raad op verzoek van appellante - nogmaals - de benodigde bankgegevens verstrekt en haar daarbij een extra termijn gegeven van vier weken om het verschuldigde griffierecht te voldoen.

De Raad stelt vast dat appellante geen bewijsstukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat zij binnen de gestelde termijn pogingen heeft ondernomen om het griffierecht te betalen.

Nu niet is gebleken van feiten of omstandigheden die leiden tot het oordeel dat de uitspraak van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT