Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Haarlem

beschikking

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 197401 / HA RK 12-130

Beschikking van 21 december 2012

in de zaak van

 1. [verzoeker 1],

  wonende te [woonplaats],

 2. [verzoekster 2],

  wonende te [woonplaats],

 3. [verzoekster 3],

  wonende te [woonplaats],

  verzoekers,

  advocaat mr. drs. Th.C. van Schagen,

  tegen

  [verweerder],

  wonende te Noordwijk,

  verweerder,

  advocaat mr. A.J.W. van Elk.

 4. De procedure

  Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het verzoekschrift met producties

  - het verweerschrift

  - de mondelinge behandeling.

 5. De beoordeling

  2.1. Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van [erflaatster], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] en overleden te Haarlem op [sterfdatum]. De in art. 4:206 BW genoemde personen, voor zover bekend, zijn gehoord althans behoorlijk opgeroepen.

  2.2. Verzoekers leggen aan het verzoek het volgende ten grondslag. Verzoekers hebben de nalatenschap zuiver aanvaard en hebben een volmacht afgegeven aan drie medewerkers van notaris Huisman te Heemstede strekkende tot het tezamen met verweerder zelfstandig verrichten van alle daden van eigendom en beheer ter zake van al hetgeen behoort tot de nalatenschap. Verweerder heeft zich tot op heden niet uitgesproken omtrent de aanvaarding of verwerping van de nalatenschap, heeft geweigerd een boedelvolmacht te tekenen en weigert ook overigens iedere medewerking.

  2.3. Verweerder voert tot verweer dat het verzoek niet is ingediend door een of meer belanghebbenden en er geen sprake is van een onbeheerde nalatenschap. Voorts betwist verweerder medewerking te weigeren en stelt hij bereid te zijn zich actief met de afwikkeling van de nalatenschap bezig te houden en daartoe een volmacht te verstrekken aan zijn advocaat.

  2.4. Het verweer slaagt. Nu de nalatenschap niet onder het voorrecht van boedelbeschrijving is aanvaard, wordt het verzoek beheerst door het bepaalde in artikel 4:204 lid 1 aanhef en onder a Burgerlijk Wetboek (BW). Het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT