Kort geding van Rechtbank Almelo, 28 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 133536 / KG ZA 12-253

Vonnis in kort geding van 28 december 2012

in de zaak van

[EISER]

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. K.J. Coenen te Enschede,

tegen

 1. [GEDAAGDE SUB 1],

  wonende te [woonplaats],

  gedaagde,

  advocaat mr. B. Bentem te Enschede,

 2. ZIJ DIE VERBLIJVEN IN DE ONROERENDE ZAAK OF EEN GEDEELTE DAARVAN,

  staande en gelegen aan het [adres] te [plaats],

  gedaagden,

  niet verschenen.

  Partijen zullen hierna ‘[eiser]’ en ‘[gedaagde sub 1]’ genoemd worden.

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding

  - de mondelinge behandeling

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 4. De feiten

  2.1. [Eiser] is sinds 19 maart 1993 eigenaar van de woning, staande en gelegen aan de [adres] te [plaats] (hierna: ‘de woning’).

  2.2. [Eiser] heeft de woning per november 2010 verhuurd aan stichting ‘Hou Vast Zorg’ (hierna: ‘de stichting’). De stichting is bij vonnis van de rechtbank Zutphen op 15 november 2011 in staat van faillissement verklaard.

  2.3. De stichting hield zich bezig met het bieden van ondersteuning en begeleiding

  - onder meer op het gebied van wonen en werken - aan jongeren, aan wie onder meer ook [gedaagde sub 1].

  2.4. De huurovereenkomst die [eiser] was overeengekomen met de stichting is in november 2011 bij brief van de curator van 25 november 2011 opgezegd.

  2.5. [Gedaagde sub 1] is sinds januari 2011 woonachtig in de woning, aldus ook na beëindiging van de huurovereenkomst van [eiser] met de stichting.

  2.6. [Eiser] en [gedaagde sub 1] zijn na het faillissement van de stichting overeengekomen dat [gedaagde sub 1] een bedrag van € 150,- per maand aan [eiser] zou voldoen voor het gebruik van de woning, alsmede de verplichting van [gedaagde sub 1] om de tuin te onderhouden. De bijdrage van € 150,- per maand is in ieder geval tot en met oktober 2012 (deels) voldaan.

  2.6. Voorts zijn partijen schriftelijk het navolgende overeengekomen:

  “ondergetekenden verklaren hierbij:

  Dat [gedaagde sub 1] zonder recht of titel in het in eigendom van [eiser] aan de [adres] te [plaats] gelegen pand verblijft;

  Dat [gedaagde sub 1] op eerste oproep van [eiser] hiertoe voornoemd pand binnen zeven dagen metterwoon onder medeneming van de aan hem toebehorende zaken en onder afgifte van de sleutels (…) zal verlaten;

  Dat [gedaagde sub 1] het pand uit eigen beweging voorts uiterlijk 30 juni 2012, eveneens onder medeneming van de aan hem toebehorende zaken en afgifte van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT