Kort geding van Rechtbank Almelo, 28 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 133600 / KG ZA 12-255

datum vonnis: 28 december 2012

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

De besloten vennootschap

[eiseres],

gevestigd te [plaats],

eiseres,

hierna ook wel [eiseres] te noemen,

advocaat: mr. M. Goorhuis Oude Sanderink te Enschede,

tegen

de besloten vennootschap

[GEDAAGDE],

gevestigd te [plaats],

gedaagde,

hierna ook wel [gedaagde] te noemen,

advocaat: mr. L.J. Krijgsman te Enter.

Het procesverloop

[Eiseres] heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding. De zaak is behandeld ter terechtzitting van 20 december 2012. Ter zitting zijn verschenen: [X], directeur van [eiseres], vergezeld door mr. Goorhuis Oude Sanderink en [B], directeur van [gedaagde], vergezeld door mr. Krijgsman.

De standpunten zijn toegelicht.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

 1. In deze zaak staat het navolgende vast.

  -[Eiseres] verhuurt aan [gedaagde] bedrijfsruimte aan de [adres] te [plaats], tegen een huurprijs van € 9633,24 per maand.

  -De huurovereenkomst is aangegaan voor vijf jaar, ingaande 1 januari 2008 en eindigende 31 december a.s. De huurovereenkomst is tegen laatstgenoemde datum rechtsgeldig opgezegd.

  -Op de huurovereenkomst zijn van toepassing de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Kantoorruimte (ROZ Model, hierna te noemen: Algemene Bepalingen) waarin onder meer is opgenomen de verplichting voor de huurder om bij ondertekening van de huurovereenkomst een bankgarantie af te geven, als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, en de verplichting om, als de bankgarantie is aangesproken, op eerste verzoek van de verhuurder voor een nieuwe bankgarantie zorg te dragen.

  -Op 3 oktober 2012 heeft [eiseres] de afgegeven bankgarantie voor een bedrag van

  € 35.000,00 ingeroepen, daarbij stellende dat [gedaagde] haar verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt, waarna de bank dit bedrag op de bankrekening van [eiseres] heeft gestort.

  -Bij brief van 12 oktober 2012 heeft [eiseres] [gedaagde] verzocht zorg te dragen voor een nieuwe bankgarantie, volgens de Algemene Bepalingen.

 2. [Eiseres] vordert in dit kort geding de veroordeling van [gedaagde] om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis zorg te dragen voor een nieuwe bankgarantie voor een bedrag van € 35.000,00. Voorts vordert zij [gedaagde] bij wijze van voorschot te veroordelen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT