Wraking van Rechtbank Almelo, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

beschikking

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 133876 / KG RK 615-12

Datum beschikking: 21 december 2012

Beschikking van de meervoudige kamer voor burgerlijke zaken op een verzoek tot wraking als bedoeld in artikel 36 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) op het verzoek van:

[Verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoeker tot wraking,

verder te noemen [verzoeker],

strekkende tot wraking van

mr. G. van Eerden,

kantonrechter in de rechtbank Almelo,

verder te noemen de kantonrechter.

 1. Het procesverloop

  1.1. Bij deze rechtbank is onder zaaknummer 400421 CV EXPL 12-1053 een (kanton)procedure aanhangig tussen [verzoeker] en [X] (hierna:

  [X]).

  1.2. [Verzoeker] heeft [X] op 15 februari 2012 in verband met een achterstallige loonbetaling gedagvaard. [X] heeft, nadat hem tweemaal uitstel is verleend, op

  1 mei 2012 bij conclusie geantwoord en heeft daarbij een eis in reconventie ingediend. [X] stelt dat [verzoeker] een aantal zaken, welke hem in verband met het arbeidscontract ter beschikking waren gesteld, niet heeft teruggegeven. In reconventie vordert [X] dat [verzoeker] deze zaken teruggeeft, althans de waarde daarvan vergoedt. [Verzoeker] heeft uitdrukkelijk betwist dat hij ooit zaken van [X] heeft ontvangen.

  1.3. De kantonrechter heeft in zijn vonnis van 13 november 2012 de loonvordering van [verzoeker] (grotendeels) toegewezen. Ook heeft hij in dit tussenvonnis [X] in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat hij een aantal zaken aan [verzoeker] ter beschikking heeft gesteld, dat [verzoeker] deze zaken niet heeft ingeleverd, alsmede de door hem gestelde waarde van die zaken.

  1.4. Op 13 december 2012 is het schriftelijke verzoek van [verzoeker] tot wraking van de kantonrechter binnengekomen. Op 17 december 2012 heeft [verzoeker] dit wrakingsverzoek nader gemotiveerd. De kantonrechter heeft hierop schriftelijk gereageerd en laten weten niet in de wraking te berusten en aangegeven geen gebruik te willen maken van de gelegenheid om te worden gehoord.

  1.5. Het wrakingsverzoek is behandeld op de openbare zitting van de wrakingskamer van 20 december 2012. Op deze zitting is het wrakingsverzoek mondeling toegelicht en aangevuld door [verzoeker].

 2. Het wrakingsverzoek

  2.1. [Verzoeker] heeft aan zijn wrakingsverzoek ten grondslag gelegd dat de kantonrechter [X] onterecht in de gelegenheid heeft gesteld om te bewijzen dat hij [verzoeker] zaken ter beschikking heeft gesteld. [Verzoeker] betwist dat hij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT