Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 20 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank 's-Gravenhage

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 11/8315

uitspraak van de meervoudige kamer van 20 december 2012 in de zaak tussen

[eiser], te [plaats],

(gemachtigde: F. Rietveld),

en

de minister van Defensie, verweerder,

(gemachtigde: mr. T.P. Jellema).

Procesverloop

Bij rekest van 28 maart 2011 heeft eiser gevraagd hem een schadeloosstelling toe te kennen voor het missen van belastingfaciliteiten.

Bij besluit van 3 mei 2011 heeft verweerder dit rekest afgewezen.

Eiser heeft bij brief van 10 juni 2011 bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Daarbij heeft eiser tevens verzocht om toepassing van de hardheidsclausule van artikel 26 van het Inkomstenbesluit militairen (IBM).

Bij besluit van verweerder van 16 september 2011 is eisers bezwaar ongegrond verklaard. Tegen dit besluit heeft eiser beroep ingesteld.

Bij besluit van 7 december 2011 heeft de Hoofddirecteur Personeel, namens verweerder, het verzoek om toepassing van artikel 26 van het IBM afgewezen.

Verweerder heeft de stukken overgelegd en bij brief van 8 december 2011 een verweerschrift ingediend.

Eiser heeft de rechtbank bij brief van 12 december 2011 het besluit van verweerder van

7 december 2011 toegezonden. Bij brief van 21 februari 2012 heeft eiser de gronden van het beroep aangevuld, in die zin dat de gronden eveneens zijn gericht tegen het besluit van verweerder van 7 december 2011.

Verweerder heeft bij brief van 28 maart 2012 een aanvullend verweerschrift ingediend en medegedeeld dat hij zich kan vinden in rechtstreeks beroep.

Het beroep is op 12 september 2012 ter zitting behandeld.

Eiser is daar in persoon verschenen, bijgestaan door zijn raadsman F. Rietveld, voornoemd.

Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. T.P. Jellema, voornoemd.

Overwegingen

 1. De rechtbank gaat bij de beoordeling van het beroep uit van de volgende feiten en omstandigheden.

  1.1 Eiser, adjudant-onderofficier der Koninklijke Landmacht (KL), is bij besluit van

  11 mei 2010 de functie van Locatiemanager bij het Diensten Centrum Internationale Ondersteuning Defensie/Nationale Support Eenheid (DCIOD/NSE) met standplaats NATO Headquarters te Brussel (België) toegewezen per 1 juli 2010, met verwachte einddatum 1 mei 2013.

  1.2 Toen eiser deze functie was gaan vervullen, bleek dat aan deze functie geen belastingfaciliteiten waren verbonden. Nadat hij dit had aangekaart heeft de organisatie het via een omweg, te weten door administratieve indeling van eiser bij de Koninklijke Marine Oostende met de hulp van majoor [A] (bij Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) werkzaam voor het DCIOD), toch mogelijk gemaakt dat eiser belastingfaciliteiten ging genieten.

  1.3 Bij rekest van 28 maart 2011 heeft eiser gevraagd hem een schadeloosstelling ad

  € 2048,40 toe te kennen voor het missen van belastingfaciliteiten. Hij stelde in dat verband dat hij, door het niet tijdig verlenen van de juiste status, bepaalde aanspraken heeft gemist. Zo heeft hij

  1) teveel houderschapsbelasting betaald voor zijn personenauto, ter hoogte van

  € 585,-- (4,5 maanden motorrijtuigenbelasting à € 130,-- per maand);

  2) teveel accijns op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT