Kort geding van Rechtbank Almelo, 16 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak16 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 133710 / KG ZA 12-258

datum vonnis: 21 december 2012

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

[Eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

verder te noemen [eiseres],

advocaat: mr. I. Mercanoglu te Enschede,

tegen

het publiekrechtelijke lichaam

de Staat der Nederlanden, Dienst Uitvoering Onderwijs,

gevestigd te 's Gravenhage,

gedaagde,

niet verschenen.

 1. Het procesverloop

  1.1 Gedaagde is te dienende dage niet in rechte verschenen, waarna tegen haar verstek is verleend.

  1.2 [Eiseres] heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

  1.3 De zaak is behandeld ter terechtzitting van 18 december 2012. Ter zitting zijn verschenen: [eiseres] vergezeld door mr. Mercanoglu. De vorderingen zijn toegelicht.

  1.4 Het vonnis is bepaald op vandaag.

 2. De feiten

  2.1 Gedaagde heeft, als rechtsopvolger van het publiekrechtelijk lichaam Informatie Beheer Groep, uit krachte van een executoriale titel d.d. 12 september 2011 ten laste van [eiseres] een dwangbevel uitgevaardigd. Deze executoriale titel is op 14 september 2011 betekend, met gelijktijdig bevel om binnen twee dagen daarna aan de inhoud daarvan te voldoen.

  2.2 Op 4 september 2012 is [eiseres] aangezegd om € 705,75 binnen twee dagen te voldoen. [Eiseres] heeft hieraan geen gehoor gegeven.

  2.3 Op 23 november 2012 heeft gedaagde executoriaal derdenbeslag doen leggen op de bankrekening van [eiseres] bij SNS Bank (rekeningnummer [XXXX]) in verband met voornoemde vordering. Het tegoed op deze bankrekening bedroeg op dat moment € 472,71.

  2.4 [Eiseres] heeft geen andere bankrekening dan voornoemde rekening bij SNS Bank. Op deze rekening ontvangt [eiseres] een periodieke Wajong-uitkering van € 602,52 netto per maand. Voorts ontvangt [eiseres] op deze rekening de zorgtoeslag van € 70,00 per maand.

 3. Het geschil

  3.1 [Eiseres] vordert opheffing van het gelegde beslag, onder oplegging van een dwangsom van € 250,00 per dag en veroordeling van gedaagde tot betaling van de aan haar berekende kosten van het beslag van € 87,41. Voorts vordert [eiseres] gedaagde te veroordelen om het bedrag van € 472,71 terug te betalen met de wettelijke rente en met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

  3.2 [Eiseres] stelt daartoe -kort gezegd- dat gedaagde bij het beslag onder SNS Bank de beslagvrije voet in aanmerking had moeten nemen. Met de beslagvrije voet blijft [eiseres] in staat om de lopende kosten van het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT