Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Groningen, 20 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Groningen

RECHTBANK ‘S-GRAVENHAGE

Nevenzittingsplaats Groningen

Sector Bestuursrecht

Vreemdelingenkamer

Meervoudige kamer

Zaaknummer: Awb 12/1030

Uitspraak in het geschil tussen:

(naam eiser),

geboren op 15 september 1981,

van Iraanse nationaliteit,

V-nummer: 275.181.2403,

eiser,

gemachtigde: mr. D. de Vries, advocaat te Leeuwarden,

en

DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL,

(Immigratie- en Naturalisatiedienst),

te ’s-Gravenhage,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. J.D. Albarda, ambtenaar ten departemente.

 1. Ontstaan en loop van het geschil

  1.1. Op 30 december 2011 heeft eiser een aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) ingediend. Verweerder heeft bij besluit van 9 januari 2012 afwijzend op de aanvraag beslist.

  1.2. Op 10 januari 2012 heeft eiser hiertegen beroep ingesteld. Op 31 januari 2012 zijn de gronden van beroep ingediend.

  1.3. Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de rechtbank toegezonden. De griffier heeft de van verweerder ontvangen stukken aan eiser toegezonden en haar in de gelegenheid gesteld om nadere gegevens te verstrekken. Verweerder heeft op 18 september 2012 een verweerschrift ingediend.

  1.4. Het beroep is behandeld ter openbare zitting van 20 september 2012. Eiser is aldaar in persoon verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen. Het onderzoek is ter zitting gesloten.

 2. Rechtsoverwegingen

  Feiten en standpunten van partijen

  2.1. Bij besluit van 9 maart 2011 heeft verweerder aan eiser met ingang van 11 februari 2011 een verblijfsvergunning regulier verleend, geldig tot 11 februari 2012, onder de beperking ‘aanvullende examens met het oog op studie aan Fontys Hogescholen te Eindhoven’. Op 30 juni 2011 heeft eiser zich per direct afgemeld voor zijn studie. Op 1 juli 2011 is eiser teruggekeerd naar Iran. Op 27 juli 2011 is eiser vanuit Iran weer naar Nederland gereisd. Bij besluit van 28 oktober 2011 heeft verweerder de reguliere verblijfsvergunning van eiser met ingang van 30 juni 2011 ingetrokken. Hiertegen heeft eiser op 23 november 2011 bezwaar gemaakt.

  2.2. Ter onderbouwing van zijn asielaanvraag van 30 december 2011 heeft eiser het volgende aangevoerd.

  Tijdens zijn verblijf in Nederland als student is eiser eind juni 2011 lid geworden van (naam partij) Op 20 juni 2011 heeft hij deelgenomen aan een demonstratie in Amsterdam. Op 3 december 2011 heeft eiser een artikel geschreven en op 4 december 2011 is dit gepubliceerd op de site van de (naam partij). Op 6 december 2011 is de vader van eiser in Iran door de inlichtingendienst opgeroepen voor verhoor in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT