Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Groningen, 23 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak23 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Groningen

RECHTBANK GRONINGEN

Sector bestuursrecht

zaaknummer: Awb 12/774

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 29 november 2012 in de zaak tussen

(naam eiser), h.o.d.n. Kinderdagverblijf (naam kinderdagverblijf), gevestigd te Groningen,

eiser

(gemachtigde: mr. T. van der Weijde),

en

het college van burgemeester en wethouders van Groningen, verweerder

(gemachtigde: mr. M. Kammenga).

Feiten en procesverloop

Bij besluit van 20 januari 2012, verzonden op 23 januari 2012, heeft verweerder aan de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (vergunninghouder) een omgevingsvergunning verleend voor de verbouw en nieuwbouw van de (naam school) aan de (adres school) te Groningen.

Bij brief van 5 maart 2012 heeft eiseres bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

Bij besluit van 2 juli 2012 heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard.

Bij brief van 10 augustus 2012 heeft eiser beroep aangetekend bij de rechtbank.

Op 18 september 2012 heeft eiser de gronden van beroep aangevuld.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 4 oktober 2012. Eiser is in persoon verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde.

Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde en door C. Woldhuis.

Vergunninghouder heeft zich laten vertegenwoordigen door G. Wage.

Overwegingen

1.1. Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk.

Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wabo, voor zover relevant, is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Ingevolge artikel 2.10, eerste lid, aanhef en onder c van de Wabo, voor zover van belang, wordt de omgevingsvergunning geweigerd, voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan.

Ingevolge het tweede lid wordt de aanvraag, in gevallen als bedoeld in het eerste lid, onder c, mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, en wordt de vergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet mogelijk is.

Ingevolge artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 1°, van de Wa...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT