Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Groningen, 7 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 7 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Groningen

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Bestuursrecht

Zaaknummer: Awb 12/496

uitspraak van de meervoudige kamer van 7 december 2012 in de zaak tussen

(naam eiseres) te Groningen, eiseres

(gemachtigde: mr. P.F. Schepel),

en

het College van Bestuur der Rijksuniversiteit Groningen, verweerder

(gemachtigden: mr. C.G.M. van Spanje en mr. A.M. Wijnsma-Schuin).

Procesverloop

Bij brief van 26 april 2011 heeft eiseres het Universitair Onderwijscentrum Groningen (hierna: UOCG) verzocht haar een zogenoemd BKO-certificaat uit te reiken.

Bij e-mailbericht van 4 juli 2011 heeft de coördinator Docentprofessionalisering UOCG eiseres bericht dat zij niet in aanmerking komt voor een dergelijk certificaat.

Bij brief van 22 juli 2011 heeft eiseres bij verweerder bezwaar gemaakt tegen de weigering van het UOCG om haar een BKO-certificaat te verstrekken.

Bij besluit van 12 april 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft gedingstukken en een verweerschrift ingediend.

Bij brief van 15 oktober 2012 is door de griffier van de rechtbank aan partijen verzocht nader informatie te verstrekken. Bij brief van 19 oktober 2012 heeft verweerder gereageerd. Dit stuk is door de rechtbank in kopie aan eiseres gezonden.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2012. Het beroep van eiseres is gevoegd behandeld met het beroep van (naam) , met het registratienummer Awb 12/753. Eiseres is in persoon verschenen bijgestaan door haar gemachtigde.

Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden voornoemd, waarbij mr. A.M. Wijnsma als woordvoerder is opgetreden.

Overwegingen

 1. De rechtbank neemt de volgende, door partijen niet betwiste, feiten als vaststaand aan.

  In het kader van verdergaande kwaliteitseisen in het universitair onderwijs heeft de Vereniging van Nederlandse Universiteiten op 13 september 2006 afspraken gemaakt, waarbij onder meer is besloten tot instelling van een landelijke Basiskwalificatie Onderwijs (hierna:BKO), gebaseerd op wederzijdse erkenning door alle betrokken universiteiten.

 2. De uitwerking van deze BKO is door verweerder opgenomen in het document ‘Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs’, versie september 2008. Deze beschrijving, door verweerder aangeduid als handleiding, is geldig geweest tot september 2011. Op grond van deze handleiding had de directeur van het UOCG een door verweerder gedelegeerde bevoegdheid om al dan niet over te gaan tot uitreiking van een BKO-certificaat.

 3. In oktober 2011 is een nieuwe handleiding BKO van kracht geworden, waarbij de bevoegdheid om een certificaat te verstrekken is gelegd bij (een dienstonderdeel van) verweerder.

 4. In zowel de versie BKO 2008, als de versie BKO 2011 wordt als doelgroep beschreven (nieuwe) docenten, UD’s, UHD’s en hoogleraren.

 5. Onafhankelijk van het BKO-traject van het UOCG is de Faculteit Medische Wetenschappen/Universitair Medisch Centrum Groningen (hierna: FMW/UMCG) in 2006/2007 een initiatief gestart om studenten Geneeskunde didactische vaardigheden bij te brengen.

  Uit een op de website www.mmogroningen.nl gepubliceerde folder met het logo van verweerder en van het UMCG met de titel: ‘Basiskwalificatie Onderwijs- BKO-S: Het BKO-traject voor studenten’ is toegelicht wat de inhoud is van dit traject.

 6. Eiseres is in 2008 als student-assistent bij de FMW gestart met het BKO traject voor studenten. In het voorjaar van 2011 heeft zij dit traject met goed gevolg afgerond. Een door haar ingeleverd portfolio is op 21 april 2011 goedgekeurd door

  Professor Dr. (naam), voorzitter van de beoordelingscommissie en hoofd van het Centrum Docentprofessionalisering UMCG/FMW. Vervolgens vroeg eiseres bij brief van

  26 april 2011 aan het (destijds bevoegde) UOCG om haar het BKO-certificaat voor docenten uit te reiken.

 7. Na een telefonisch rappel van eiseres is door de coördinator docentprofessionalisering van het UOCG op 4 juli 2011 een e-mailbericht aan eiseres verzonden met de mededeling dat aan eiseres geen BKO-certificaat voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT