Voorlopige voorziening van Rechtbank Haarlem, 28 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Haarlem

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12 - 4265

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 28 december 2012

in de zaak van:

Café Nador VOF,

gevestigd te Haarlem,

eiseres,

gemachtigde: mr. B.K.M. Fritz,

tegen:

de burgemeester van Haarlem,

verweerder.

 1. Procesverloop

  Bij besluit van 18 april 2012 (primaire besluit) heeft verweerder met onmiddellijke ingang de sluiting bevolen van de lokaliteit in perceel [adres]

  Tegen dit besluit heeft eiseres bezwaar gemaakt.

  Bij besluit van 6 augustus 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard. Daarbij is verweerder afgeweken van het advies van de commissie bezwaar- en beroepschriften.

  Tegen dit besluit heeft eiseres beroep ingesteld.

  Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

  Het beroep is behandeld ter zitting van 26 november 2012. Namens eiseres is verschenen [naam vennoot 1], en de gemachtigde mr. B.K.M. Fritz. Verweerder is vertegenwoordigd door mr. R. Braeken en drs. J.A.M. Lubbers.

 2. Overwegingen

  2.1 In het perceel [adres] wordt onder de naam Café Nador een horecabedrijf geëxploiteerd door de vennoten [naam vennoot 2] en [naam vennoot 1]. Uit het proces-verbaal van bevindingen blijkt dat in dit horecabedrijf een onderzoek is ingesteld in verband met het veranderend beeld sinds de heropening na een verbouwing, toegenomen overlast voor omwonenden, informatie over gestolen goederen en handel in verdovende middelen. Op 18 april 2012 is door medewerkers van de Regiopolitie Kennemerland een inval gedaan in Café Nador. Bij de personen die zijn aangehouden is bij één persoon 0,5 gram harddrugs en 0,5 gram softdrugs aangetroffen, bij een tweede persoon 1,8 gram harddrugs en bij een derde persoon 5,3 gram harddrugs. Tevens zijn bij vijf personen een kleinere hoeveelheid drugs aangetroffen. Verweerder heeft hierin aanleiding gezien Café Nador met onmiddellijke ingang te sluiten. Verweerder heeft de motivering van het besluit op 15 mei 2012 op schrift gesteld en daarbij bepaald dat het pand zal worden gesloten voor een termijn van 12 maanden.

  2.2 Ingevolge artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet is de burgemeester bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is.

  2.3 In de ‘Beleidsregels Handhaving Opiumwet’ (verder: beleidsregels), door de burgemeester vastgesteld op 1 januari 2009, staat onder meer het volgende.

  Inleiding

  In bezwaar- en beroepsprocedures tegen sluitingen van met name horecabedrijven in verband met overtredingen van de Opiumwet (drugshandel) door de burgemeester wordt regelmatig de duur van de sluiting ter discussie gesteld. Door het ontbreken van beleid voor de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet door de burgemeester, zouden belanghebbende ondernemers in onzekerheid verkeren over de precieze gevolgen die door de burgemeester worden verbonden aan overtredingen van de Opiumwet. De burgemeester hanteert al sinds jaar en dag een vaste gedragslijn waarbij de sluiting wordt bevolen voor de duur van zes maanden indien de overtredingen van de Opiumwet betrekking hebben op softdrugs en ingeval van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT