Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Almelo, 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 122881 HA ZA 618/11

datum vonnis: 19 december 2012

Vonnis van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

mr. Arjen Camiel Huisman q.q.,

handelende in zijn hoedanigheid van curator

in het faillissement van [failliet],

kantoorhoudende te Enschede,

eiser,

verder te noemen de curator,

advocaat: mr. M.B. Bollen te Enschede,

tegen

[gedaagde],

wonende te Enschede,

gedaagde,

verder te noemen [gedaagde],

advocaat: mr. G.H. Hoekman te Almelo.

Het procesverloop

De rechtbank neemt hier over hetgeen is weergegeven in het vonnis van 2 mei 2012.

De curator heeft op 16 mei 2012 een akte uitlating genomen.

Op 10 juli 2012 heeft een enquête plaatsgevonden en bij deze gelegenheid zijn verschenen de raadsman van de curator en [gedaagde], bijgestaan door zijn raadsman. [Gedaagde] heeft afgezien van contra-enquête.

Op 4 september 2012 heeft de curator een conclusie na enquête genomen en [gedaagde] heeft dit op 28 september 2012 gedaan.

De curator heeft op 12 oktober 2012 een akte uitlating producties genomen.

Het vonnis is bepaald op heden.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

 1. De rechtbank neemt hier over hetgeen is vastgesteld, overwogen en geoordeeld in het vonnis van 2 mei 2012.

 2. In genoemd vonnis heeft de rechtbank de curator opgedragen feiten en omstandigheden aan te tonen, waaraan de conclusie kan worden verbonden dat [gedaagde] zonder instemming en medeweten van failliet, gelden heeft onttrokken of heeft doen onttrekken aan het vermogen van failliet.

 3. De curator heeft de volgende getuigen laten horen:

  - failliet

  - [gedaagde]

  - [X], zoon van [gedaagde]

  - [P], belastingambtenaar

  3.1 Failliet heeft onder meer verklaard:

  …”Wij hebben leningen verstrekt aan de adviseur [R]. Hij zei dat hij in de problemen zat en hij zou het verrekenen met zijn werkzaamheden. U vraagt mij wie ik bedoel met “wij” en ik zeg dat ik dat altijd zeg als ik het bedrijf bedoel. Ik overlegde met mijn vader en mijn broer maar ik besliste over het verstrekken van de leningen.”…

  …”U toont mij prod. 3 bij dagvaarding en ik zeg u dat ik deze overeenkomst ken en dat ik nu weet dat mijn vader een overeenkomst heeft getekend. (…) Ik leende het geld aan [R] want het ging van de zakelijke rekening af.”…

  …”Ik heb [R] geld geleend omdat hij deurwaarders aan de deur kreeg, het begon met kleine bedragen. U toont mij prod. 4 bij dagvaarding en ik zeg u dat ik niet weet wanneer [R] mij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT